Utsökning

Ingångssidan » Gäldenär vid utsökning » Sökande av ändring

Sökande av ändring

Det ordinära rättsmedlet vid utsökning är besvär. Rätt att söka ändring har den vars rätt berörs av en verkställighetsåtgärd, t.ex. utmätning eller utmätningsmannens beslut. Utmätningsmannen ger anvisning för sökande av ändring (besvärsanvisning).

Ändring söks hos tingsrätten inom tre veckor. Besvärstiden börjar från dagen för förrättningen, t.ex. auktionen, beslutet eller delgivningen till parten. Besväret skall vara skriftligt och tillställas utmätningsmannens kansli. Utmätningsmannen skickar besväret vidare till tingsrätten. Tingsrättens avgörande i ett utsökningsärende kan i sin tur överklagas till hovrätten. Sista besvärsinstans är Högsta Domstolen.

Utmätningsmannen kan med vissa begränsningar korrigera en klart felaktig utmätning eller ett annat avgörande samt ett skriv- eller räknefel. En sådan självrättelse kan göras på parternas begäran eller på utmätningsmannens eget initiativ.

Oklara och stridiga frågor som gäller till exempel äganderätten till ett föremål, betalning av en skuld eller pantsättning kan avskiljas för att behandlas vid en separat rättegång. Rättegången kan anhängiggöras på basis av en anvisning om väckande av talan i verkställighetstvist som givits av utmätningsmannen eller domstolen eller utan någon anvisning på parts eget initiativ. Allmänna förutsättningar är därtill att det till stöd för påståendet eller yrkandet har lagts fram sannolika skäl och att utsökningsärendet har blivit oklart. Avgörandet vid rättegången är bindande för utmätningsmannen.

 
Publicerad 17.12.2014
Tillbaka till början |