Servicelöfte avgett av statens intressebevakningsbyrå

Intressebevakningsbyrån lovar att erbjuda sina kunder professionell och individuell intressebevakning med respekt för självbestämmanderätten och utan onödiga begränsningar.

Som kund hos intressebevakningsbyrån har du tillgång till ett stort utbud av tjänster

1. Du får träffa din intressebevakare inom två veckor efter det att intressebevakningen inleddes, om inget annat avtalas.

2. Vi planerar och beslutar tillsammans hur intressebevakningen ska ordnas: i vilka ärenden behöver du stöd, vilka ärenden kan du sköta själv och vilka ärenden intressebevakaren ska ha hand om.

Om du vill kan du få en skriftlig version av planen.

Hur sker detta i praktiken?

 • De anställa på intressebevakningsbyrån är till för dig och de börjar sköta dina ärenden genast efter den första kontakten med dem.
 • Inga viktiga beslut om dina ärenden fattas utan att du blir hörd.
 • Du får information om dina personliga ärenden precis som före intressebevakningen och det är du själv som bestämmer åt vem dina uppgifter får ges.
 • Du har fortfarande rätt att bestämma över dig själv.

3. Vi sköter dina ekonomiska ärenden, men begränsar inte ditt liv mer än nödvändigt.

Hur sker detta i praktiken?

 • Vi sköter dina fakturor enligt överenskommelse, ansöker om alla förmåner du har rätt till och ser till att dina rättigheter tillgodoses.
 • Vi kommer överens om storleken på de dispositionsmedel du själv förfogar över utifrån din egen ekonomi och överför medlen till dig enligt överenskommelse.
 • Vi förvaltar din egendom så att placeringen ger en skälig avkastning och så att den är säker.

4. Verksamheten övervakas så att ditt rättsskydd säkerställs

Hur sker detta i praktiken?

 • Förmyndarmyndigheten granskar en årsredovisning som intressebevakaren upprättar om skötseln av dina ärenden och avgör om intressebevakaren för din räkning kan utföra större rättshandlingar såsom att t.ex. sälja en bostad.
 • Du kan meddela förmyndarmyndigheten om du anser att intressebevakaren handlar i strid med dina intressen.
 • Vi övervakar själva med olika metoder vår verksamhet vid intressebevakningsbyrån.

5. Vi bedömer regelbundet behovet av intressebevakning

Hur sker detta i praktiken?

 • Intressebevakningen gäller endast så länge som det är nödvändigt för att säkerställa dina intressen.
 • Din intressebevakare hjälper dig med att avsluta intressebevakningen om den inte längre behövs.
 • Förmyndarmyndigheten bedömer vart fjärde år behovet av intressebevakning.
 
Publicerad 19.9.2018