Tietoa ostopalveluntuottajille

Palvelujen ostaminen

Oikeusaputoimistot ovat voineet ostaa holhoustoimen edunvalvontapalveluja ulkopuoliselta palveluntuottajalta vuodesta 2009 alkaen. Sopimuksia on tehty niiden kuntien kanssa, jotka tuottivat palveluja jo ennen vuotta 2009. Nämä sopimukset voitiin tehdä ilman hankintalain mukaista kilpailua. Hankintakilpailuja on järjestetty vuosina 2010, 2011, 2012 ja 2013. Ostopalvelusopimuksia on vuonna 2016 voimassa 25 palveluntuottajan kanssa. Palvelusopimukset siirtyvät 1.10.2016 alkaen lain perusteella oikeusapu- ja edunvalvontapiireille. Piireissä hoidetaan kaikki ostopalvelujen hankkimiseen, sopimushallintaan ja maksuliikenteeseen liittyvät asiat.

Päämiehen asema ostopalveluissa

Päämiehen oikeudet ovat samat riippumatta siitä, onko hänen edunvalvojanaan edunvalvontatoimiston tai ostopalveluntuottajan yleinen edunvalvoja. Oikeusapu- ja edunvalvontapiiri hyvittää vaadittaessa ostopalveluntuottajan päämiehille mahdollisen palkkioon sisältyvän arvonlisäveron määrään. Palveluntuottajan palveluksessa olevaan henkilöstöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen hoitaessaan edunvalvontatehtäviä. Ostopalveluntuottajankin edunvalvojia valvoo Digi- ja väestötietovirasto. Eduskunnan oikeusasiamies voi tarkastaa palveluntuottajan toimintaa samalla tavalla kuin edunvalvontatoimiston toimintaa.

Edunvalvonnan ostopalvelujen yhteistyöryhmä

Oikeusministeriössä on toiminut 13.8.2014 – 30.9.2016 Edunvalvonnan ostopalvelujen yhteistyöryhmä. Se on tehnyt edunvalvontatoimistoille ja palveluntuottajille ohjeen arvonlisäveron hyvittämisen menettelytavoista. Työryhmä on tehnyt myös suosituksen sopimuskumppanien yhteistyöstä ja sopimuksen toteutumisen seurannasta. Työryhmän loppuraportissa on muun ohella kuvattu holhoustoimen edunvalvonnan ostopalvelujen nykytilaa, haasteita ja kehittämiskohteita.

Työryhmän loppuraportti, OMML 45/2016.pdf (pdf, 0.58 Mt) Oikeusministeriö, julkaisut, mietintöjä ja lausuntoja, OMML 45/2016
 
Julkaistu 8.6.2020