Information till producenter av köptjänster

Köp av tjänster

Rättshjälpsbyråerna har kunnat köpa intressebevakningstjänster inom förmyndarverksamheten av externa tjänsteproducenter allt sedan 2009. Avtal har ingåtts med de kommuner som producerade tjänster redan före 2009. Dessa avtal kunde ingås utan sådan konkurrensutsättning som anges i upphandlingslagen. Ett upphandlingsförfarande har ordnats 2010, 2011, 2012 och 2013. År 2016 finns det avtal om köptjänster med 25 tjänsteproducenter. Tjänsteavtalen flyttas från 1.10.2016 på basis av lagen över till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten. I distrikten sköts alla ärenden som gäller upphandling, avtalshantering och betalningsrörelse i samband med köptjänster.

Huvudmannens ställning i samband med köptjänster

Huvudmannens rättigheter är desamma oberoende av om intressebevakaren är en allmän intressebevakare vid en intressebevakningsbyrå eller en allmän intressebevakare hos en producent av köptjänster. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet gottgör på begäran tjänsteproducentens huvudman den mervärdesskatt som eventuellt ingår i arvodet. På dem som är anställda hos en tjänsteproducent tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter intressebevakningsuppgifter. Också intressebevakare hos en producent av köptjänster övervakas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Riksdagens justitieombudsman kan granska en tjänsteproducents verksamhet på samma sätt som verksamheten i en intressebevakningsbyrå.

Samarbetsgruppen för köptjänster inom intressebevakningen

Vid justitieministeriet har det under tiden 13.8.2014 – 30.9.2016 funnits en samarbetsgrupp för köptjänster inom intressebevakningen. Den har utarbetat anvisningar för intressebevakningsbyråerna och tjänsteproducenterna om hur mervärdesskatten ska gottgöras. Arbetsgruppen har också gett en rekommendation om samarbete mellan avtalsparterna och om uppföljning av hur ett avtal utfaller. I arbetsgruppens slutrapport beskrivs bl.a. nuläge, utmaningar och utvecklingsobjekt när det gäller köptjänster inom intressebevakningen.

 
Publicerad 8.6.2020