Intressebevakarens uppdrag

Magistraten eller tingsrätten bestämmer vilka uppgifter som intressebevakaren ska sköta. Vanligen får intressebevakaren i uppdrag att sköta huvudmannens egendom och ekonomiska angelägenheter.

Utöver att sköta de ekonomiska angelägenheterna ska intressebevakaren se till att huvudmannen får lämplig vård, omvårdnad och rehabilitering. Vid behov ska intressebevakaren samarbeta t.ex. med social - och hälsovårdsmyndigheterna i kommunen.

Intressebevakaren ska se till att huvudmannen själv får disponera tillräckligt av sina pengar för sina personliga utgifter.

Intressebevakaren ska föra bok över huvudmannens tillgångar och skulder samt över vad som hänt under redovisningsperioden. I början av sitt uppdrag ska intressebevakaren lämna in en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder till magistraten. Intressebevakaren ska regelbundet, vanligen en gång per år, göra upp en redovisning och lämna in den till magistraten.

Intressebevakaren behöver tillstånd av magistraten till viktiga rättshandlingar som företas i huvudmannens namn. Tillstånd krävs t.ex. till försäljning och förvärv av en bostad eller en fastighet samt till pantsättning av egendom. Intressebevakaren har inte rätt att ge gåvor i huvudmannens namn.

 
Publicerad 16.9.2016