Asessori, hovioikeus, hallinto-oikeus tai vakuutusoikeus (18 paikkaa)

Viimeinen hakupäivä:
06.03.2017
Virasto:
Tuomarinkoulutuslautakunta

Hovioikeuksien päätehtävä on toimia muutoksenhakutuomioistuimina eli ratkaista käräjäoikeuksien tuomioista ja päätöksistä tehdyt valitukset. Hallinto-oikeudet käsittelevät viranomaisten päätöksistä tehdyt valitukset ja hallintoriita-asiat. Vakuutusoikeus on toimeentuloturva-asioita käsittelevä erityistuomioistuin. Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen tuomioistuinlain nojalla hovioikeuksiin, hallinto-oikeuksiin ja vakuutusoikeuteen on perustettu koulutustarkoituksessa määräajaksi täytettäviä asessorin virkoja, joihin nimitetään kolmeksi vuodeksi.

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.9.2017, tai sopimuksen mukaan. Päättyy 31.8.2020.

Määräaikaisuuden syy: Viran koulutuksellinen luonne

Työaikamuoto: Muu. Asessorin työhön ei sovelleta työaikalakia

Työpaikkojen lukumäärä: 18

Hakuaika päättyy: 6.3.2017 16:15

Viran/tehtävän kuvaus:

Asessorin virka on tuomarin virka, johon liittyy työssä oppimista ja koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on syventää asessorin laintuntemusta ja oikeudellista osaamista sekä antaa hänelle hyvät valmiudet itsenäiseen oikeudelliseen ratkaisutoimintaan myös laajoissa ja vaikeissa asioissa. Viran koulutuksellisen luonteen vuoksi asessorin tulee toimikautensa aikana osallistua tuomarinkoulutuslautakunnan suunnittelemaan koulutusohjelmaan.

Tuomarinkoulutuslautakunta voi hakemuksesta myöntää koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneelle oikeuden käyttää tuomarikoulutetun nimikettä. Asessorin viroista, toimivallasta ja koulutuksesta säädetään tuomioistuinlain (673/2016) 18 luvussa.

Tuomioistuinlaitoksessa on haettavana yhteensä 18 asessorin virkaa. Virat täytetään kolmen vuoden määräajaksi 1.9.2017 lukien tai sopimuksen mukaan myöhemmin.

Virat on sijoitettu seuraavasti: Helsingin hovioikeuteen neljä, Helsingin hallinto-oikeuteen kaksi, vakuutusoikeuteen kolme, Itä-Suomen, Rovaniemen, Turun ja Vaasan hovioikeuksiin sekä Hämeenlinnan, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeuksiin kuhunkin yksi.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa, mitä paikkaa/paikkoja haet.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:

Asessorilta edellytetään tuomioistuinlain 10 luvun 1 §:ssä säädettyjen tuomarin yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi vähintään kolmen vuoden kokemusta tuomarin, tuomioistuimen esittelijän tai valmistelijan, syyttäjän, asianajajan tai oikeusavustajan tehtävästä taikka muusta sellaisesta lakimiestehtävästä, jonka voidaan katsoa antavan valmiuksia tuomarin tehtävään.

Asessorin suomen ja ruotsin kielen taitoa koskeviin vaatimuksiin sovelletaan tuomioistuinlain 10 luvun 9 §:ää. Sen mukaan tuomariksi nimitettävällä on oltava tuomioistuimen tuomiopiirin väestön enemmistön kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä yksikielisessä tuomioistuimessa toisen kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito ja tyydyttävä suullinen taito ja kaksikielisessä tuomioistuimessa toisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Itä-Suomen ja Rovaniemen hovioikeudet sekä Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ovat yksikielisiä. Muut ilmoituksessa tarkoitetut tuomioistuimet ovat kaksikielisiä.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme:

Edellytyksenä asessorin virkaan on lisäksi, että hakija on suorittanut hyväksytysti alkukokeen, jossa osoitetaan tuomarin tehtävässä toimimista koskevien keskeisten säännösten ja yleisten periaatteiden tuntemus.

Kokeen järjestämisestä vastaa tuomarinkoulutuslautakunta. Koe voi sisältää esimerkiksi kirjallisuuteen perustuvia monivalintakysymyksiä ja lyhyitä soveltavia tehtäviä. Kokeeseen osallistuminen edellyttää kirjallisuuteen sekä oikeustapauksiin perehtymistä. Materiaali on ladattavissa tuomarinkoulutuslautakunnan (https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/lautakunnat/tuomarinkoulutuslautakunta.html) internetsivuilta.

Kokeeseen kutsutaan kaikki kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat. Koe on kaikille hakijoille samansisältöinen. Koe järjestetään 24.3.2017 klo 15 seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Hämeenlinna, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Vaasa. Kokeen kesto on kaksi tuntia. Tarkemmat koepaikat ja ohjeet kokeeseen osallistumisesta ilmoitetaan kelpoisuusvaatimukset täyttäville hakijoille erikseen.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Hakemukseen pyydetään liittämään ansioluettelo, jäljennös todistuksesta ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon suorittamisesta sekä työtodistusjäljennökset tutkinnon suorittamisen jälkeisistä lakimiestehtävistä.

Hakemus osoitetaan tuomarinkoulutuslautakunnalle, joka huolehtii asessoreiden esivalinnasta. Asessorin nimittää korkein oikeus tai korkein hallinto-oikeus noudattaen, mitä tuomioistuinlain 12 luvussa säädetään tuomarin nimittämisestä määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Rikosrekisteriotteen tarkistaminen:

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan ennen virkaan nimittämistä hankkia rikosrekisteriote (Rikosrekisterilaki 770/1993, 4 a § 1 mom. 3 kohta).

Palkkauksen peruste:

Palkkaus riippuu valittavan kokemuksesta ja on vähintään 4150 euroa/kk. Virkojen palkkausperusteita koskevat virkaehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä.

Viran haku valtiolle.fi sivustolla (ID: 25-142-2017)


Lisätietoja tehtävästä:

Minna Hyttinen

Tuomarinkoulutuslautakunnan sihteeri

Puhelin: 02956 40000 (korkeimman oikeuden vaihde)

Sähköposti: minna.hyttinen@om.fi

Kirsti Uusitalo

Oikeusneuvos, tuomarinkoulutuslautakunnan puheenjohtaja

Puhelin: 02956 40000 (korkeimman oikeuden vaihde)

Sähköposti: kirsti.uusitalo@oikeus.fi

 
Julkaistu 15.2.2017