Alkuperäinen julkaisija: OM

Suomi mukana Euroopan oikeuslaitosvertailussa

Julkaistu 13.10.2014

Oikeuslaitosten toimivuutta tarkasteleva Euroopan neuvoston pysyvä Cepej-komitea (European Commission for the Efficiency of Justice) on julkistanut laajan eurooppalaisia oikeusjärjestelmiä ja niiden toimivuutta koskevan vertailevan selvityksen.

Nyt neljättä kertaa toteutetussa oikeuslaitosvertailussa on tutkittu tuomioistuinlaitosta, syyttäjälaitosta, oikeusapua, ulosottoa, asianajolaitosta sekä mm. vaihtoehtoisia riidanratkaisumalleja. Lisäksi tutkimuksessa on selvitetty sitä, minkälaisia uudistuksia eurooppalaisissa oikeuslaitoksissa on suunnitteilla ja ovatko linjaukset yhteneväisiä. Kyselyyn vastasi Euroopan neuvoston 47 jäsenvaltiosta 45. Vertailun pohjana ovat tilastotiedot vuodelta 2012.

Selvitys European Judicial Systems Edition 2014 (data 2012): Efficiency and quality of justice löytyy Euroopan neuvoston verkkosivuilta www.coe.int .

Selvityksessä on tarkasteltu muun muassa sitä, miten eri valtiot rahoittavat oikeuslaitosta. Tutkimuksesta selviää, että Suomessa tuomioistuinlaitoksen, syyttäjälaitoksen ja oikeusavun rahoittamiseen käytettiin 67 €/henkilö vuodessa. Vastaavia rahamäärät olivat Ranskassa ja Tanskassa. Absoluuttisella rahamäärällä mitattuna Suomi oli keskivertoa kalliimpi maa, mutta suhteutettuna käytetty rahamäärä bruttokansantuotteeseen, Suomi oli kuudenneksi edullisin maa; samassa luokassa Luxemburgin kanssa.

Eri maiden tuomioistuimien tilastotietojen keskinäistä vertailtavuutta on pyritty entisestään lisäämään hahmottelemalla juttujen läpivirtausta ja arvioituja käsittelyaikoja. Esimerkiksi riita-asioiden käsittelyssä Suomi sijoittuu molemmissa vertailuissa keskitasolle.

Yksi esimerkki yleisestä suuntauksesta eurooppalaisissa oikeuslaitoksissa on informaatioteknologian hyödyntämisen lisääminen. Lisäksi tuomioistuimien tai niiden istuntopaikkojen määrä on vähentynyt tai vähenemässä useassa eurooppalaisessa maassa. Toisaalta oikeusavun määrärahat ovat lisääntyneet useissa jäsenmaissa ja asianajajien määrä on kasvanut lähes kaikissa jäsenmaissa.

Lisätietoja:
ylijohtaja Kari Kiesiläinen, puh. 02951 50138
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Avainsanat

tuomioistuimet
Sivun alkuun |