Alkuperäinen julkaisija: OM

Rikosseuraamusalan neuvottelukunta: Vangit ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavat huomioitava hallitusohjelmassa

Julkaistu 15.4.2015

Rikosseuraamusalan neuvottelukunta toteaa kannanotossaan, että rangaistusten täytäntöönpanon tavoitteeksi asetettu uusintarikollisuuden ehkäiseminen kuuluu usealle hallinnonalalle. Tämä tulisi ottaa huomioon vuonna 2015 aloittavan hallituksen ohjelmassa siten, että uusintarikollisuuden vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä kirjataan paitsi oikeus- myös hyvinvointipolitiikan tavoitteiksi.

Palvelujen jatkuvuudesta huolehdittava

Neuvottelukunta toteaa, että vangeille tulisi taata samat asumis-, työvoima-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut kuin muillekin kansalaisille. Suuri osa vangeista ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavista on moniongelmaisia, joten he tarvitsevat erityisiä ns. matalan kynnyksen palveluja.

Uusintarikollisuuden vähentäminen edellyttää, että vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden rangaistuksen aikana aloittama mahdollinen päihdekuntoutus ja muu toimintakykyä parantava toiminta jatkuu myös rangaistuksen suorittamisen jälkeen. Tämä edellyttää eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä sekä seuraamuksen alkaessa, sen aikana että seuraamuksen päättyessä.

Rikosseuraamuslaitokselle varmistettava riittävät resurssit

Rikosseuraamusalan neuvottelukunta pitää tärkeänä, että Rikosseuraamuslaitokselle varmistetaan riittävät resurssit, jotta seuraamukset voidaan panna täytäntöön uusintarikollisuuden ehkäisemiseen tähtäävien tavoitteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa riittävää rahoitusta esimerkiksi uusintarikollisuutta ehkäisevälle toiminnalle. Lisäksi neuvottelukunta painottaa resurssien turvaamisen tärkeyttä sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulutuksen sekä työvoimapalveluiden järjestämiseksi tuomioitaan suorittaville ja vapautuneille vangeille. Tämä parantaisi vapautuvien vankien sopeutumista yhteiskuntaan, mikä puolestaan lisäisi yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikosseuraamusalan neuvottelukunta on poikkihallinnollinen asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on tuoda rikosseuraamusalan kehittämiseen laaja yhteiskunnallinen näkemys. Neuvottelukunta pyrkii edistämään rangaistusten täytäntöönpanoviranomaisten, muiden valtion viranomaisten sekä kuntien toimien kehittämistä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Kolmannen sektorin toimijoilla on tärkeä rooli neuvottelukunnan tavoitteiden toteutumisessa.

Lisätietoja:
neuvottelukunnan sihteerit, erikoissuunnittelija Pia Raassina-Terho, Rikosseuraamuslaitos, puh. 050 574 3251 ja erikoissuunnittelija Tuuli Herlin, oikeusministeriö, puh. 02951 50602
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@om.fi

Avainsanat

vankilat, vankeinhoito, kriminaalipolitiikka, rikoksentorjunta
Sivun alkuun |