Alkuperäinen julkaisija: OM

EU:n perintöasetuksen soveltaminen alkaa

Julkaistu 10.8.2015  Päivitetty 20.8.2015

Kansainvälisiä perintöasioita koskevaa EU-asetusta aletaan soveltaa 17. elokuuta alkaen. Asetusta sovelletaan 17.8.2015 tai sen jälkeen kuolleiden henkilöiden perimykseen. Asetus yhtenäistää ja yksinkertaistaa sellaisten perintöasioiden hoitamista, joilla on liittymiä useampaan jäsenmaahan. Asetuksella ei ole vaikutusta kansallisten perintöasioiden hoitoon eikä se koske verotusta.

EU:n perintöasetus sisältää säännökset siitä, minkä maan lakia kansainväliseen perintöasiaan sovelletaan ja minkä jäsenmaan tuomioistuin on toimivaltainen perintöasiassa. Asetus sisältää myös säännökset perintöä koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta EU-maissa.

Pääsääntönä on, että toimivalta kuolinpesän selvityksessä ja perinnönjaossa on sen jäsenmaan tuomioistuimella, jossa perittävällä oli kuollessaan asuinpaikka, ja sovellettavaksi tulee tämän maan laki. Perittävä voi kuitenkin elinaikanaan määrätä testamentilla, että hänen perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän valinnan tehdessään tai kuollessaan on.

Jos esimerkiksi Suomen kansalaisella oli kuollessaan asuinpaikka Espanjassa, hänen perintöönsä sovelletaan Espanjan lakia. Henkilö voi kuitenkin testamentissaan määrätä, että hänen perintöönsä sovelletaan Suomen lakia. Perintöasioihin liittyvien neuvojen saamiseksi kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen lakimieheen.

Eurooppalainen perintötodistus käyttöön

Perintöasetuksen soveltamisen myötä otetaan käyttöön niin sanottu eurooppalainen perintötodistus, jonka avulla perilliset, testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat todistaa asemansa ja valtuutensa toisessa jäsenmaassa. Tämä helpottaa perintöasioiden hoitamista tilanteissa, joissa perittävällä oli omaisuutta useissa EU-maissa. Todistuksen avulla esimerkiksi perillinen voi saada perimänsä omaisuuden omiin nimiinsä toisessa maassa.

Eurooppalaista perintötodistusta voi hakea vasta perittävän kuoleman jälkeen. Todistusta haetaan siinä EU-maassa, jolla on toimivalta perintöä koskevassa asiassa. Todistuksen käyttö on vapaaehtoista. Suomessa perintötodistuksen antaa Helsingin maistraatti.

Poikkeukset

Kaikki EU-maat eivät ole mukana uuden perintöasetuksen soveltamisessa. Asetusta ei sovelleta Tanskassa, Iso-Britanniassa ja Irlannissa.

Muutokset huomioon myös Pohjoismaiden kesken

Pohjoismaat ovat sopineet myös perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevaan pohjoismaiseen perintösopimukseen tehtävistä EU-asetusta vastaavista muutoksista. Ne tulevat voimaan 1.9.2015. Sopimusta sovelletaan Pohjoismaissa asuviin Pohjoismaiden kansalaisiin. EU-asetuksen voimaantulon jälkeen pohjoismaista perintösopimusta sovelletaan Suomessa ja Ruotsissa kuitenkin vain hyvin rajoitetusti.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, puh. 02951 50260 (sähköposti:etunimi.H.sukunimi@om.fi), ja lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, puh. 02951 50314 (etunimi.sukunimi@om.fi)

Avainsanat

kansainvälinen oikeus, EU, yksityisoikeus, perintö
Sivun alkuun |