Alkuperäinen julkaisija: Helsingin käräjäoikeus

Tiedote: Käräjäoikeus voi joutua rajoittamaan yleisön läsnäoloa istunnoissa terveyteen kohdistuvan uhan vuoksi

Julkaistu 24.3.2020

Vallitsevan koronavirusepidemian ja valtioneuvoston tekemien linjausten sekä valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöönoton myötä kaik­ki tuo­miois­tui­mis­sa kä­si­tel­tä­vät asiat py­ri­tään hoi­ta­maan, jos se vain on mah­dol­lis­ta, al­tis­ta­mat­ta käräjäoikeudessa asioivia tai käräjäoikeuden hen­ki­lö­kun­taa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nal­le.

Käräjäoikeus on järjestänyt toimintansa niin, että fyysisiä kontakteja ja kohtaamisia on suullisten istuntojen johdosta mahdollisimman vähän. Tuomioistuinviraston 19.3.2020 antaman suosituksen mukaisesti käräjäoikeus on keskittynyt kiireellisten pakkokeinoasioiden, luovuttamisasioiden yms. ja vangitun vastaajan rikosasioiden käsittelyyn. Kaikki muut sellaiset asiat, jotka edellyttävät jonkun asianosaisen henkilökohtaista läsnäoloa ja joita ei voida käsitellä etäyhteyksin, pyritään peruuttamaan ja niiden käsittelyä lykkäämään. Tarpeetonta henkilökohtaista asiointia käräjäoikeudessa tulee välttää ja asioinnissa on suositeltavaa käyttää sähköpostia tai puhelinta.

Lähtökohtaisesti käräjäoikeuden on edelleen toimitettava istuntoja edellä tarkoitetuissa kiireellisissä asioissa, kuten sellaisissa rikosasioissa, jotka koskevat käsiteltävänä olevan asian vuoksi tutkintavankeudessa olevia henkilöitä. Tällaisia oikeudenkäyntejä on tällä hetkellä meneillään käräjäoikeudessa useita. Etäyhteyksiä pyritään käyttämään mahdollisimman paljon, jotta istuntoihin osallistuisi samassa tilassa mahdollisimman vähän ihmisiä. Tarvittaessa oikeudenkäynti voidaan etäyhteyksiä käyttäen myös esim. välittää toiseen istuntosaliin, jotta siihen osallistuminen tai sen seuraaminen olisi siellä mahdollista. Aina tähän ei kuitenkaan ole mahdollisuutta. Käräjäoikeuden käytössä ei ole riittävästi laitteita etäyhteyksien käyttöön siinä määrin kuin koronavirusepidemian vuoksi olisi tarpeen. Laitteita ei myöskään ole nopeasti saatavissa lisää.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa säädetään sitä koskevassa laissa (370/2007). Suullinen oikeudenkäynti yleisessä tuomioistuimessa, kuten käräjäoikeudessa, on aina julkinen, ellei sitä ole laissa säädetyillä edellytyksillä määrätty toimitettavaksi yleisön läsnä olematta eli salaisiksi.

Mainitun lain 20 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi rajoittaa yleisön läsnäoloa julkisessa käsittelyssä muun ohessa silloin, jos se on tarpeen todistajan, muun kuultavan tai asianosaisen suojaamiseksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta uhalta. Lainkohdan mukaan puheenjohtaja voi rajoittaa yleisön läsnäoloa julkisessa käsittelyssä myös, jos se on tarpeen tungoksen välttämiseksi.

Koronavirusepidemian aikana vallitsevissa poikkeuksellisissa olosuhteissakin käräjäoikeus pyrkii käytettävissään olevin keinoin turvaamaan oikeudenkäynnin julkisuuden toteutumisen. Käräjäoikeudessa voi kuitenkin olla tarpeen edellä kerrotuilla perusteilla rajoittaa yleisön pääsyä istuntosaliin. Tämä koskee myös tiedotusvälineiden edustajia.

Istunnon puheenjohtaja tai asiaa käsittelevä lainkäyttökokoonpano päättää itsenäisesti siitä, onko yleisön läsnäolon rajoittamiseen riittäviä perusteita vai ei.

Lisätietoja:

hallintojohtaja Petra Spring, puh. 029 56 44245

laamanni Tuomas Nurmi, puh. 029 56 44576