Tietoa avioliittolaista

Tässä esitteessä selostetaan lyhyesti avioliiton solmimista ja purkamista sekä avioliiton oikeudellisia vaikutuksia koskevia säännöksiä.

Esite on tarkoitettu annettavaksi jokaiselle avioliittoon aikovalle silloin, kun hän pyytää avioliiton esteiden tutkintaa.

Avioliittolaki (234/1929) löytyy Internetistä osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234.

Oikeusministeriö
Päivitetty 1.6.2019