Avioliiton purkaminen

Avioliitto voidaan purkaa tuomioistuimen päätöksellä (avioero). Avioeron voi saada kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen tai sen jälkeen, kun puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Avioeroa käsitellessään tuomioistuin ei tutki avioerohakemuksen syitä.

Avioerohakemus tehdään kirjallisesti käräjäoikeudelle. Hakemuksen voivat tehdä puolisot yhdessä tai erikseen. Hakemuksen voi jättää käräjäoikeuden kansliaan tai lähettää käräjäoikeuteen postitse, telekopiona tai sähköpostina.

Jos vain toinen puoliso on hakijana, käräjäoikeus antaa hakemuksen tiedoksi toiselle puolisolle ja varaa tälle tilaisuuden lausua kirjallisesti oman näkemyksensä hakemuksesta.

Avioero harkinta-ajan jälkeen

Jos hakemus on puolisoiden yhteinen, harkinta-aika alkaa kulua siitä, kun hakemus jätettiin tai saapui käräjäoikeudelle. Jos hakemuksen on tehnyt toinen puoliso yksin, harkinta-aika alkaa siitä, kun hakemus annettiin toiselle puolisolle tiedoksi. Käräjäoikeus ilmoittaa osapuolille harkinta-ajan alkamisesta ja siitä, miten osapuolten on toimittava, mikäli he haluavat lopullisen avioeron.

Kun harkinta-aika on kulunut, puolisot voivat yhdessä tai erikseen tehdä hakemuksen avioeroon tuomitsemisesta. Hakemus on kuitenkin tehtävä ennen kuin yksi vuosi on kulunut harkinta-ajan alkamisesta. Vaatimus avioeroon tuomitsemisesta on tehtävä samalla tavoin kuin pantaessa vireille avioeroa koskeva asia.

Avioero ilman harkinta-aikaa

Puolisot voidaan tuomita avioeroon ilman harkinta-aikaa, jos he ovat keskeytyksettä asuneet erillään viimeiset kaksi vuotta. Erillään asuminen tulee osoittaa esimerkiksi väestörekisteriotteella.

Muut avioeron yhteydessä käsiteltävät kysymykset

Avioerohakemuksen yhteydessä voidaan käräjäoikeudelle esittää vaatimus myös:

  • yhteiselämän lopettamisesta ja siitä, kumpi puolisoista saa toistaiseksi jäädä asumaan perheen kotiin
  • lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta
  • elatusavun suorittamisesta lapselle tai puolisolle
  • pesänjakajan määräämisestä osituksen toimittamiseksi

Edellä mainitut asiat voidaan saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi myös erillisessä oikeudenkäynnissä.

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapselle tai puolisolle maksettavaa elatusapua koskevat kysymykset voidaan ratkaista myös tekemällä niistä sopimus sosiaalitoimessa. Sosiaaliviranomaisen vahvistama sopimus on samanveroinen kuin tuomioistuimen päätös. Tarkempaa tietoa tästä sopimusmenettelystä saa oman kunnan sosiaalitoimistosta.

Tietoa avioeroon liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä antavat valtion oikeusaputoimistot, yksityiset asianajajat ja muut lakimiehet.