Mikä edunvalvontavaltuutus on?

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi.

"Miten haluaisin asioitani hoidettavan, jos sairastun vakavasti tai jos kykyni tehdä päätöksiä heikkenee vanhana?" on kysymys, jota yhä useampi pohtii etukäteen. Marraskuussa 2007 voimaan tullut edunvalvontavaltuutusta koskeva laki antaa aikaisempaa paremmat keinot varautua hyvissä ajoin etukäteen mahdolliseen toimintakyvyn heikkenemiseen. Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen ihminen voi varmistaa, että mahdollisen toimintakyvyttömyyden kohdatessa hänen asioitaan hoitaa hänen itse valitsemansa uskottu henkilö.

Laki edunvalvontavaltuutuksesta (648/2007) löytyy internetistä osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070648

Lisätietoja: Maistraatit, oikeusaputoimistot ja asianajajat

Päivitetty 7.3.2013
Oikeusministeriö