Uhrin suojelu

Suojelutoimet

Joskus uhri voi altistua pelottelulle, kostotoimille tai rikosprosessista aiheutuville lisäkärsimyksille. Viranomaiset arvioivat uhrin erityiset suojelutarpeet esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä sekä näissä tarvittavat suojelutoimenpiteet. Arviointi tehdään yhteistyössä uhrin kanssa ja siinä otetaan huomioon uhrin henkilökohtaiset ominaisuudet, olosuhteet ja rikoksen laatu.

Esitutkinnassa suojelutoimia voidaan toteuttaa, jos se ei merkittävästi viivytä asian käsittelyä tai siitä ei aiheudu muuta haittaa. Yhtenä keinona on kuulustelu siihen suunnitelluissa tiloissa. Pyynnöstä voi olla mahdollista, että kuulustelun suorittaa sama henkilö tai samat henkilöt taikka uhrin kanssa samaa sukupuolta oleva kuulustelija.

Oikeudenkäynnissä uhria voidaan joissain tapauksissa kuulla näkösuojan takaa tai videoyhteyden avulla taikka ilman syytetyn tai yleisön läsnä oloa. Uhrin kuulustelu voidaan joissakin tapauksissa tallentaa videolle ja tallennetta käyttää todisteena oikeudenkäynnissä, esimerkiksi silloin, jos uhri on alle 18-vuotias.

Uhrin yksityisyyden suojaamiseksi tuomioistuin voi tietyin edellytyksin käsitellä asian ilman yleisöä sekä määrätä oikeudenkäyntiasiakirjat ja tuomion tarpeellisin osin salassa pidettäviksi. Uhri voi pyytää tätä tuomioistuimelta. Tuomioistuin voi joissakin asioissa määrätä myös uhrin henkilöllisyyden pidettäväksi salassa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi seksuaalirikokset.

Tuomioistuin harkitsee oikeudenkäynnin järjestelyt ja suojelutoimenpiteet aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon sen, ettei puolustukselle kuuluvia oikeuksia rajoiteta. Tuomioistuimen ratkaisu voi siten poiketa aiemmin tehdystä arviosta.

Lähestymiskielto

Jos henkilö kokee tulleensa uhatuksi tai häirityksi, uhkaajalle voidaan hakea lähestymiskieltoa. Lähestymiskiellosta päättää käräjäoikeus. Heti voimaan tulevaa väliaikaista lähestymiskieltoa voidaan hakea myös poliisilta. Kaikki mahdolliset uhkailuun liittyvät todisteet on syytä säilyttää.

Jos lähestymiskiellon suojaama henkilö muuttaa toiseen EU-valtioon ja kokee tarvitsevansa suojaa myös siellä, hän voi pyytää lähestymiskiellon määränneeltä tuomioistuimelta eurooppalaista suojelumääräystä.

Lisätietoa lähestymiskiellosta saa verkosta osoitteesta www.poliisi.fi ja www.oikeus.fi.

Muuta

Vakavissa uhkatilanteissa uhri voi hakea myös yhteystietojen salaamista, turvakieltoa taikka jopa nimen tai henkilötunnuksen muuttamista. Lisätietoa saa viranomaisilta tai uhrien tukipalveluista.

Joissakin vakavissa rikoksissa uhrilla on oikeus tietyin edellytyksin pyynnöstä saada ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapauttamisesta, karkaamisesta ja joskus myös vankilasta poistumisesta. Jos uhri haluaa saada ilmoituksen, hänen on kerrottava siitä esitutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle rikosasiaa käsiteltäessä. Esitutkintaviranomainen antaa tarkempia tietoja asiasta.