Alkusanat

Ihmisten välinen kansainvälinen kanssakäyminen on viime vuosikymmeninä lisääntynyt ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan. On myös ilmeistä, että ulkomaalaisten kanssa solmittujen avio- ja avoliittojen määrä kasvaa. Vastaavasti myös avio- ja avoerojen määrä tulee lisääntymään. Erityisen ongelmalliseksi perheyhteisön hajoaminen voi muodostua silloin, kun perheessä on lapsi tai lapsia. Joissain tapauksissa toinen lapsen vanhemmista, suomalainen tai ulkomaalainen - katsoo valitettavasti parhaaksi ratkaista lukkiutuneen tai jo rikkoutuneen perhetilanteen viemällä lapsen pois tutusta kasvuympäristöstä - äärimmäisessä tapauksessa ulkomaille.

Kansainvälisiä lapsikaappauksia on pyritty ehkäisemään ja ratkaisemaan kansainvälisillä sopimuksilla, joista merkittävimmät ovat Haagin ja Euroopan neuvoston lapsikaappaussopimukset. Aina kansainväliset sopimuksetkaan eivät toimi riittävän nopeasti ja toivotulla tavalla. Lisäksi kansainväliset sopimukset ovat käytettävissä vain, mikäli kyseessä oleva valtio on niihin liittynyt.

Lapsi saatetaan viedä valtioon, joka ei ole edellä mainittuihin kansainvälisiin sopimuksiin liittynyt. Tällöin ei ole olemassa ennakolta sovittua menettelytapaa, vaan kulloinenkin toiminta on riippuvainen lähinnä asianomaisen maan lainsäädännöstä.

Vieraiden valtioiden kulttuurillisista, uskonnollisista ja oikeusjärjestelmien eroavuuksista johtuen on hyvä tietää, että näissä maissa suhtautuminen lapseen, lapsen vanhempaan ja lapseen liittyviin huoltajuus- ja tapaamisjärjestelyihin saattaa erota meillä totutusta huomattavastikin. Eräissä valtioissa lapsen huoltajuus kuuluu äidille lapsen ollessa pieni, mutta siirtyy automaattisesti isälle lapsen varttuessa. Ikärajat saattavat vaihdella riippuen lapsen sukupuolesta. Huoltajuuden saaminen voi edellyttää tiettyä uskonnollista vakaumusta. Lapsen isovanhemmilla saattaa olla yhtäläiset oikeudet lapsen vanhempien kanssa. Lapsen edun arviointi poikkeaa suomalaisista kriteereistä. Lapsen huoltoa käsittelevä tuomioistuin voi olla uskonnollinen tai siviilituomioistuin.

Useilta tahoilta on esitetty toivomuksia koota lapsikaappauksia koskeva tieto toisaalta vanhempien ja toisaalta näitä asioita hoitavien virkamiesten käyttöön. Tämä esite on tehty tätä tarkoitusta varten. Esitteen alussa on käytännön ensiohjeita vanhemmille. Loppuosassa selvitetään lapsikaappauksiin liittyviä lakeja ja sopimuksia sekä eri viranomaisten toimintamahdollisuuksia.