Lapsikaappauksesta aiheutuvat kustannukset

Oikeudenkäyntikustannukset

Keskusviranomaisten palvelut ovat aina maksuttomia.

Haagin lapsikaappaussopimuksen pääperiaatteena on, että hakijalta ei toisessa sopimusmaassa vaadita maksuja oikeudellisen neuvonnan tai oikeusavustajan käyttämisestä. Useat maat ovat kuitenkin tehneet maksutonta oikeudenkäyntiä koskevia varaumia, joten maksuttomuus on tarkistettava kunkin maan osalta erikseen.

Lapsikaappaussopimuksen ulkopuolisissa maissa vanhempi vastaa oikeudenkäyntikustannuksista, ellei maksuttoman oikeudenkäynnin ja -avustajan saaminen ole mahdollista kyseisessä maassa tai ellei oikeusministeriö ole myöntänyt oikeusapua oikeudenkäyntitoimista aiheutuviin kustannuksiin. Ulkoasiainministeriön omat toimenpiteet lapsen palauttamiseksi ovat yleensä maksuttomia.

Suomessa tavanomainen oikeusapu kattaa ulkomailla hoidettavassa asiassa vain yleisen oikeudellisen neuvonnan. Tähän kuuluu esim. palautushakemuksen tekeminen. Muut ulkomailla suoritettavat toimenpiteet, kuten tuomioistuinkäsittelyssä avustaminen, eivät kuulu tähän neuvontaan.

Erityisen painavista syistä oikeusministeriö voi myöntää edellämainittua laajemman oikeusavun ulkomailla hoidettavaan asiaan oikeusapulain 23 §:n perusteella. Edellytyksenä on, ettei hakijalla ole mahdollisuutta saada maksuttomia palveluja kohdemaassa lapsikaappaussopimuksen tai kyseisen maan kansallisen lainsäädännön perusteella.

Hakemus oikeusavun saamiseksi ulkomailla hoidettavaan asiaan tulee lähettää oikeusministeriölle. Siihen tulee liittää selostus asiasta, toimenpidesuunnitelma ja kustannusarvio sekä varallisuusselvitys. Ensisijaisesti korvataan kohdemaassa suoritetuista oikeudenkäyntitoimista aiheutuneet välttämättömät kustannukset. Myös suomalaisen asianajo- tai lakiasiaintoimiston yhteydenpitokustannuksia voidaan korvata.

On mahdollista, että hakija esim. huolto-oikeudenkäynnin yhteydessä saa maksuttoman oikeudenkäynnin kohdemaan lakien nojalla.

Muut kustannukset

Täytäntöönpanokustannukset

Hakijan maksettavaksi saattaa eräissä maissa tulla palauttamispäätöksen (pakko)täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia.

Matkakustannukset

Oikeudenkäyntikuluihin ei lueta matkakustannuksia, jotka aiheutuvat lapsen palauttamisesta. Normaalisti hakijan matkakustannuksia ei myöskään korvata. Yleensä se osapuoli, joka noutaa lapsen, joutuu järjestämään paluumatkan ja vastaamaan matkakustannuksista.

Hakija voi lapsen palauttamista koskevassa oikeudenkäynnissä vaatia lapsen kaapannutta korvaamaan lapsen palauttamisesta aiheutuvat matka- ja muut kustannukset.