Sosiaali- ja terveysviranomaisten apu

Lastensuojelulliset toimenpiteet

Edellä lastensuojelullisia toimenpiteitä koskevassa jaksossa on selvitetty toimenpiteitä, joihin sosiaaliviranomaiset lastensuojelulain nojalla voivat ryhtyä joko ehkäistäkseen uhkaavan lapsikaappauksen tai sen jo tapahduttua.

Vanhempien henkinen tukeminen

Lapsikaappaus tai sen vakavaksi koettu uhka koettelevat kaappausta pelkäävän tai sen kohteeksi jo joutuneen vanhemman henkisiä voimavaroja melkoisesti. Selviytyäkseen tilanteesta vanhempi voi hakea käytännön tukea tai keskusteluapua oman kunnan

  • lastensuojeluviranomaisilta
  • perheneuvolasta
  • mielenterveystoimistosta
  • mahdollisesta kriisiryhmästä, josta tarkemmin voi kysyä terveyskeskuksesta tai mielenterveystoimistosta

Huoltajuusoikeudenkäynti ja täytäntöönpanoprosessi

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettu laki sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annettu laki sisältävät useita säännöksi sosiaalihuollon viranomaisten tehtävistä. Tällaisia tehtäviä ovat:

  • Auttaa vanhempia laatimaan lapsen huoltoa, tapaamista ja asumista koskeva sopimus.
  • Antaa tuomioistuimen pyynnöstä sille selvitys, jossa sosiaalihuollon viranomaiset arvioivat lapsen etuun vaikuttavia tekijöitä. Selvityksestä tulee ilmetä lapsen omat toivomukset ja mielipide, mikäli ne on mahdollista lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen saada selville. Selvityksen esisijainen tavoite on saada aikaan lapsen edun mukainen sovintoratkaisu.
  • Auttaa vanhempia vapaaehtoisuuden pohjalta löytämään sovintoratkaisu, jos syntyy erimielisyyksiä siitä, miten lapsen huollosta, asumisesta tai tapaamisesta vahvistettu sopimus tai tuomioistuimen päätös tulisi panna täytäntöön
  • Toimia tuomioistuimen niin määrätessä täytäntöönpanosovittelijana, jos täytäntöönpanokiista on vireillä tuomioistuimessa. Myös sovittelun ensisijainen tavoite on saada aikaan sovintoon perustuva ratkaisu. Jos sovittelijoita määrätään useita, voi yksi heistä selvittää lapsen mielipiteen sekä toimia lapsen tukihenkilönä täytäntöönpanoprosessin aikana ja myös toimeenpantaessa päätöstä käytännössä.