Kuka kelpaa lautamieheksi?

Kuka sitten kelpaa käräjäoikeuden lautamieheksi?

  • Lautamiehen on oltava Suomen kansalainen, ja hänen tulee asua käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa.
  • Lautamies ei saa olla konkurssissa eikä sellainen henkilö, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu.
  • Hänen tulee lisäksi olla sopiva lautamiestehtävään.
  • Lautamieheksi ei voida valita alle 25-vuotiasta. Myöskään 65 vuotta täyttänyttä ei voida valita tähän tehtävään.
  • Lautamiehen on oltava puolueeton maallikko. Sen vuoksi lautamieheksi ei voida valita henkilöä, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa tai joka toimii virallisena syyttäjänä tahi harjoittaa asianajoa. Lautamiehenä ei myöskään saa toimia ulosottotehtäviä hoitava henkilö tai henkilö, joka huolehtii rikosten esitutkinnasta tai tulli- tai poliisivalvonnasta.

Lautamiehen valitsee kunnanvaltuusto toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Jos kunnasta valitaan useita lautamiehiä, heidän on mahdollisimman tasapuolisesti edustettava kunnan väestön ikä-, sukupuoli-, kieli- ja ammattijakaumaa.

Vaikka kunnalliset luottamushenkilöt valitaankin useimmiten poliittisin perustein, käräjäoikeuden lautamies ei voi esiintyä puoluetunnuksen alla. Lautamiehen tehtäviä ei myöskään voida pitää kunnallisena luottamustehtävänä, vaikka valtuusto valitsee lautamiehet. Pikemminkin on kyse valtiollisesta luottamustehtävästä. Tuomioistuimen jäsenen on oltava ehdottoman puolueeton. Hän jakaa oikeutta, tulkitsee lakia.

Jos lautamies käy sopimattomaksi tehtäväänsä, käräjäoikeuden on vapautettava hänet siitä. Henkilö voi tulla sopimattomaksi lautamiehen työhön esimerkiksi silloin, kun hän syyllistyy rikokseen.

Mikäli lautamies on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäväänsä, kunnanvaltuuston on pikaisesti valittava hänen tilalleen uusi henkilö.