Lautamiehen velvollisuudet

Tuomarinvakuutus

Ennen tehtävään ryhtymistään käräjäoikeuden jäsenen on annettava tuomarinvakuutus. Lautamies antaa vakuutuksen käräjäoikeuden istunnossa.

Rehellisyys, pyyteettömyys

Valan vannoja sitoutuu toimimaan tuomarintehtävässään rehellisesti ja pyyteettömästi, jakamaan oikeutta niin köyhälle kuin rikkaallekin. Hän ilmoittaa pitävänsä ohjenuoranaan Suomen lakia.

Esteellisyyden ilmoittaminen

Tuomarinvakuutus varoittaa antajaansa kaikenlaisesta nurjamielisyydestä. Ystävää ei saa suosia; vihamiestä ei saa sortaa.

Oikeuden jäsen on esteellinen eli jäävi silloin, kun asianosaiselle tai muulle henkilölle syntyy perusteltu aihe epäillä tuomarin puolueettomuutta kyseessä olevassa asiassa. Käräjäoikeuden jäsenen on tällöin oma-aloitteisesti vetäydyttävä pois jutun käsittelystä eli jäävättävä itsensä. Jos kysymys esteellisyydestä on epäselvä, siitä on keskusteltava muiden jäsenten kanssa ennen kuin asiaa ryhdytään käsittelemään.

Useimmiten esteellisyys syntyy siksi, että tuomioistuimen jäsen on liian läheisessä suhteessa jutun asianosaiseen, muuhun oikeudenkäyntiin osallistuvaan henkilöön (esimerkiksi todistaja, asiantuntija) tai itse asiaan. Läheinen suhde voi perustua perheenjäsenyyteen tai sukulaisuuteen taikka muuhun erityiseen suhteeseen tuomarin ja asianosaisen välillä. Jääviys voi seurata myös palvelussuhteesta tai merkittävästä liikesuhteesta asianosaiseen taikka aktiivisesta toiminnasta asianosaisena olevassa yhteisössä.

Jäsenyys osakeyhtiön tai muun yhteisön hallinnossa tekee oikeuden jäsenestä jäävin yhteisön asioissa. Toiminta kunnan hallintoelimissä voi aiheuttaa esteellisyyden rikosasiassa, jossa kunta on asianomistajana. Osallistuminen saman asian käsittelyyn aikaisemmin muussa viranomaisessa tai tuomioistuimessa on syy vetäytyä asian käsittelystä käräjäoikeudessa. Silloin kun itse on asianosaisena oikeudenkäynnissä, voi olla oikeuden jäsenenä esteellinen käsittelemään toisen henkilön samanlaista asiaa.

Sidonnaisuusilmoitus

Lautamiehen on ennen tehtävään ryhtymistä annettava käräjäoikeudelle ilmoitus sidonnaisuuksistaan. Tiedot sidonnaisuuksista merkitään tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriin, joka on otettu käyttöön vuoden 2017 alusta. Rekisteriä ylläpitää Oikeusrekisterikeskus. Rekisteri on julkinen.

Vaitiolovelvollisuus

Tuomioistuimen jäsenet ovat valansa mukaisesti velvollisia pitämään salassa neuvottelut, joita oikeus on ennen ratkaisuaan käynyt.

Tuomioistuin ei jälkikäteen selitä päätöksiään. Kulloiseenkin ratkaisuun johtaneet syyt löytyvät tuomion perusteluista.

Eräät arkaluontoiset jutut saatetaan käsitellä tuomioistuimessa suljetuin ovin, jolloin yleisön pääsy käräjäsaliin on kokonaan kielletty. Tuolloin oikeuden jäsen ei saa kertoa julkisuudessa edes oikeudenkäynnin kulusta.

Läsnäolovelvollisuus

Käräjäoikeuden istunnossa asiat on käsiteltävä keskitetysti ja yhtäjaksoisesti. Samat tuomarit käsittelevät jutun alusta loppuun. Käräjäoikeuden on siksi voitava luottaa siihen, että myös lautamiehet vuorollaan saapuvat oikeuteen ja ovat siellä niin pitkään kuin istunto kestää.

Jos lautamies on sairastunut tai muuten estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen on viipymättä ilmoitettava siitä käräjäoikeudelle.

Käräjäoikeuden lautamieskokoonpano voi joissakin poikkeustapauksissa antaa ratkaisunsa, jos läsnä on lakimiespuheenjohtaja ja yksi lautamies.