Oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa

Mikä on hallinto-oikeus?

Tuomioistuimet on Suomessa jaettu kahteen päälinjaan: yleisiin tuomioistuimiin ja hallintotuomioistuimiin. Hallintotuomioistuimia ovat korkein hallinto-oikeus ja kuusi hallinto-oikeutta: Helsingin, Hämeenlinnan, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeus. Ahvenanmaalla toimii oma hallintotuomioistuin.

Kukin hallinto-oikeus käsittelee hallintolainkäyttöasiat yhden tai useamman maakunnan alueella. Eräiden asiaryhmien oikeuskäsittely on kuitenkin keskitetty vain yhteen hallinto-oikeuteen. Esimerkiksi arvonlisäveroasiat käsitellään Helsingin hallinto-oikeudessa sekä ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat Vaasan hallinto-oikeudessa.

Hallinto-oikeus käsittelee yksityisten ihmisten ja yhteisöjen valituksia viranomaisten hallintoasioissa tekemistä päätöksistä. Hallinto-oikeuksiin valitetaan muun muassa:

  • veroasioista,
  • sosiaali- ja terveydenhuoltoasioista, kuten toimeentulotukeen, vammaisten tukemiseen, lastensuojeluun sekä mielenterveyskysymyksiin liittyvistä päätöksistä,
  • ympäristö-, rakentamis- ja maankäyttöasioista, kuten ympäristö- ja rakennuslupiin liittyvistä päätöksistä,
  • kuntien itsehallintoon kuuluvista asioista,
  • elinkeinon harjoittamiseen liittyvistä viranomaisten päätöksistä,
  • erilaisista viranomaisten päättämistä maksuista kuten pysäköintivirhemaksuista, joukkoliikenteen tarkastusmaksuista ja jätemaksuista.

Useissa asioissa valituksen saa tehdä suoraan hallinto-oikeudelle. Veroasioissa, kunnallisasioissa, erilaisia maksuja ja korvauksia koskevissa asioissa ja monissa muissakin asioissa on viranomaisen ratkaisuun tyytymättömän kuitenkin ensin haettava asianomaiselta viranomaiselta päätöksen oikaisemista. Oikaisuvaatimus ei ole käytössä asianosaisen oikeusturvan kannalta erityisen merkittävissä asioissa, joissa on tärkeää saada asia nopeasti tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tällaisia ovat esimerkiksi uhkasakon tuomitsemista ja teettämis- tai keskeyttämisuhan täytäntöönpanoa koskevat asiat sekä elinkeinolupa-asiat. Kun oikaisuvaatimus on käytössä muutoksenhaun ensi vaiheena, hallinto-oikeuteen saa valittaa vasta oikaisumenettelyssä tehdystä päätöksestä.

Hallinto-oikeuslaki (430/1999) ja hallintolainkäyttölaki (586/1996) ovat Internetissä valtion säädöstietopankissa osoitteessahttp://www.finlex.fi

Päivitetty 1.1.2016
Oikeusministeriö