Valituksen tekeminen

Valitus toimitetaan hallinto-oikeuteen. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeuteen käyttämällä sähköistä asiointipalvelua, sähköpostilla, kirjepostilla tai viemällä valituksen hallinto-oikeuden asiakaspalveluun.

Valituksessa valittajan on ilmoitettava hallinto-oikeudelle

  • mihin päätökseen haetaan muutosta,
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta (kokonaan vai osittain),
  • minkälainen muutoksen tulisi olla,
  • mitkä ovat muutosvaatimuksen perustelut,
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan (esim. kunnan jäsenyys).

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos joku toinen henkilö edustaa valittajaa, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite tai mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Jos valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, hallintotuomioistuin voi valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle!

Valitus kannattaa kirjoittaa huolella. Kirjelmän sisältö voi ratkaista sen, kuinka laajalti asia käsitellään hallinto-oikeudessa. Lähtökohtaisesti hallinto-oikeus ei voi tutkia asiaa laajemmin kuin on vaadittu. Selkeästi ilmaistut vaatimukset ja perustelut edistävät asian käsittelyä ja oikean lopputuloksen syntymistä.

Jos kyseessä on valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen asiassa, jossa tarvitaan valituslupa, valituskirjelmässä on myös ilmoitettava, minkä vuoksi valituslupa tulisi myöntää.

Valitukseen on liitettävä:

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Hallinto-oikeus hankkii viranomaisella olevat asiakirjat suoraan viranomaiselta.