Tuomioistuimet

Tuomioistuimet voidaan jaotella yleisiin tuomioistuimiin, hallintotuomioistuimiin ja erityistuomioistuimiin.

Yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus (KKO). Käräjäoikeudet käsittelevät riita- ja rikosasioita. Kunkin käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu yleensä useita kuntia. Käräjäoikeuden tuomiosta voi valittaa hovioikeuteen.

Hovioikeudet käsittelevät pääasiassa käräjäoikeuksien tuomioista tehtyjä valituksia. Hovioikeuden tuomiosta voi valittaa korkeimpaan oikeuteen siinä tapauksessa, että KKO myöntää valitusluvan.

Hallintotuomioistuimia ovat hallinto-oikeudet sekä korkein hallinto-oikeus (KHO).

Hallinto-oikeudet käsittelevät pääsääntöisesti viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Erityistuomioistuimia ovat markkinaoikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus. Ne käsittelevät omaan erikoisalaansa kuuluvia asioita. Markkinaoikeuden päätöksestä voi asiasta riippuen valittaa joko korkeimpaan hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen. Työtuomioistuimen ja vakuutusoikeuden ratkaisuista ei voi valittaa lukuun ottamatta joitakin vakuutusoikeudessa ratkaistuja tapaturmavakuutusasioita.