Tietoa perheasiainsovittelusta

Perheasiainsovittelu on avioliittolaissa säädetty erityinen sosiaalipalvelu, joka on käytettävissä silloin, kun perheessä syntyy ristiriitoja. Yleisimmin perheasiainsovittelua käytetään silloin, kun puolisot harkitsevat eroa tai ovat jo päättäneet erota. Sovittelua voidaan käyttää myös eron jälkeen syntyvien, esimerkiksi lapsen tapaamisiin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Sovittelulla pyritään siihen, että ristiriidat voitaisiin ratkaista osapuolten välisin neuvotteluin ja sopimuksin. Sovittelijan tehtävänä on kiinnittää erityistä huomiota lapsen aseman turvaamiseen.

Myös avoliiton ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat käyttää perheasioiden sovittelua.

Päivitetty 5.8.2014
Oikeusministeriö

Mitä perheasiainsovittelussa tapahtuu?

Perheasiainsovittelu on muusta sosiaali- ja perheneuvontatyöstä erillinen menettely, jonka tavoitteena on osapuolten välisillä keskusteluilla ja neuvotteluilla löytää ratkaisu heidän välisiinsä ristiriitoihin.

Sovittelija on puolueeton sekä soviteltaviin asioihin että osapuoliin nähden. Sovittelija ei tee päätöksiä osapuolten puolesta, vaan hän auttaa ja tukee osapuolia itseään löytämään heille sopivia ja toimivia ratkaisuja ristiriitojen ratkaisemiseksi.

Sovittelu on tarkoitettu lyhytkestoiseksi palveluksi, jonka aikana sovittelija tapaa osapuolia muutaman kerran. Sovittelija voi tarvittaessa ohjata vanhempia hakemaan apua myös muista palveluista. Esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvolassa perhettä voidaan auttaa ja tukea pidempikestoisen terapeuttisen työskentelyn avulla. Kuntien ja kansalaisjärjestöjen eroauttamispalvelut tarjoavat maksutonta tukea ja apua. Niissä voi usein saada myös ammattilaisen antamaa tietoa ja ohjausta eroprosessin läpikäymiseen.

Perheasiainsovitteluun osallistuminen on vapaaehtoista.

Sovittelu on luottamuksellista

Perheasiainsovittelu on luottamuksellista. Sovittelijaa koskee tavanomaista tiukempi salassapitovelvoite, mikä erottaa sovittelun muusta sosiaalitoimen neuvonta- ja auttamistyöstä. Sovittelija ei saa ilmaista sovittelussa saamiaan tietoja kenellekään ulkopuoliselle, ei edes tuomioistuimelle, vaikka häntä haluttaisiin kuulla todistajana oikeudenkäynnissä. Sovittelijalla ei ole oikeutta oma-aloitteisesti hankkia perheestä tietoja muilta viranomaisilta. Salassapitovelvoite ei kuitenkaan sido sovittelijaa, jos sovittelussa ilmenee lastensuojelun tarve. Tällöin sovittelijalla on velvollisuus tehdä ilmoitus lastensuojeluviranomaisille.

Lapsen aseman järjestäminen erotilanteessa

Kun vanhemmat eroavat, heidän parisuhteensa päättyy, mutta vanhemmuus jatkuu. Vanhemmilla on edelleen vastuu lapsen huoltamisesta ja elättämisestä. Lapsella on erosta huolimatta oikeus säilyttää läheinen ja turvallinen suhde kumpaankin vanhempaansa.

Sovittelijan erityisenä tehtävänä on pyrkiä turvaamaan lapsen asema erossa. Sovittelija auttaa vanhempia järjestämään lapsen asiat sovinnollisesti. Se tarkoittaa sopimista muun muassa siitä, jääkö lapsi vanhempiensa yhteiseen huoltoon, kumman luona lapsi asuu, miten lapsi tapaa sitä vanhempaansa, jonka luona hän ei asu ja miten vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta.

Myös lapsi voi osallistua sovitteluun, mikäli vanhemmat sitä toivovat ja sen katsotaan olevan lapsen edun mukaista. Lapsen ajatusten ja toiveiden selvittämiseksi sovittelija voi keskustella lapsen kanssa ilman vanhempien läsnäoloa ja tuoda vanhemmille palautetta lapselle keskeisistä asioista.

Jos vanhemmat pääsevät sopimukseen, sovittelija auttaa heitä sopimuksenteossa. Jotta sopimuksesta tulisi täytäntöönpanokelpoinen, sovittelija ohjaa vanhempia vahvistuttamaan sopimuksensa lastenvalvojan luona.

Mistä sovittelua saa?

Perheasiainsovittelun järjestäminen on kunnan sosiaalilautakunnan tehtävä. Tavallisimmin perheasiainsovittelijoina toimivat tehtävään nimetyt kasvatus- ja perheneuvoloiden sekä muun sosiaalitoimen työntekijät. Sovittelua voi saada myös kirkon perheasioiden neuvottelukeskuksista ja muilta yhteisöiltä ja henkilöiltä, jotka ovat saaneet luvan harjoittaa sovittelutoimintaa.

Tarkempia tietoja perheasiainsovittelusta saa oman kunnan sosiaalitoimistosta.