Etusivu »

Edunvalvonta - kun asioistaan ei enää voi huolehtia itse

Jos henkilö ei pysty esimerkiksi sairauden vuoksi itse pitämään huolta asioistaan eivätkä hänen asiansa tule hoidetuiksi asianmukaisesti muulla tavoin, käräjäoikeus voi määrätä hänelle edunvalvojan. Kirjallisen hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi voi tehdä käräjäoikeudelle paitsi henkilö itse, myös hänen isänsä, äitinsä, aviopuolisonsa, lapsensa tai muu läheisensä. Myös maistraatti voi tehdä hakemuksen, ja toisaalta hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi voi tehdä myös maistraattiin.

Edunvalvojana voi toimia esimerkiksi henkilön sukulainen, ystävä tai muu läheinen, jolla on tehtävään riittävä taito ja kokemus. Ellei se ole mahdollista, tuomioistuin määrää edunvalvojaksi yleisen edunvalvojan.

Useimmiten edunvalvoja määrätään huolehtimaan päämiehensä omaisuudesta ja taloudellisista asioista. Edunvalvojan on huolehdittava päämiehensä omaisuudesta sillä tavoin, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja tämän henkilökohtaisiin tarpeisiin. Edunvalvoja voidaan määrätä hoitamaan myös yksittäistä asiaa, esimerkiksi kiinteistön myymistä päämiehensä puolesta.

Henkilö, jolle edunvalvoja on määrätty, voi säilyttää edunvalvojasta huolimatta täyden toimintakelpoisuuden. Mahdollista on kuitenkin myös se, että käräjäoikeus hakemuksesta rajoittaa henkilön omaa toimintakelpoisuutta. Käräjäoikeus voi esimerkiksi päättää, ettei asianomaisella ole oikeutta tehdä velkaa tai oikeutta määrätä tietystä omaisuudestaan.

Edunvalvojan on pyrittävä hyvään yhteistyöhön päämiehensä kanssa. Ennen kuin edunvalvoja päättää päämiehelleen tärkeästä asiasta, hänen on tiedusteltava tämän mielipidettä, jos se on päämiehen tilaan nähden mahdollista.

Edunvalvojan on myös huolehdittava siitä, että päämies saa sopivan hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen.

Edunvalvojan, joka hoitaa päämiehensä omaisuutta, on pidettävä kirjaa päämiehen varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista. Tehtävänsä alussa edunvalvojan on annettava maistraatille luettelo päämiehensä varoista ja veloista. Edunvalvojan on säännönmukaisesti, yleensä vuosittain, annettava tili maistraatille.

Jos päämiehellä on saatavia, esimerkiksi oikeus eläkkeeseen, edunvalvojan on ilmoitettava maksuvelvolliselle, mille tilille tämän on suoritettava maksunsa. Lisäksi edunvalvojan on ilmoitettava pankille, kuka saa nostaa päämiehen tilillä olevia varoja.

Edunvalvoja tarvitsee maistraatin luvan päämiehensä puolesta tehtäviin tärkeisiin oikeustoimiin. Lupa tarvitaan esimerkiksi asunnon tai kiinteistön myymiseen ja ostamiseen, omaisuuden pantiksi luovuttamiseen ja muun lainan kuin valtion takaaman opintolainan ottamiseen.

Edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään sellaisessa oikeustoimessa, jossa edunvalvoja itse tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö on osapuolena. Tällaiseen oikeustoimeen edunvalvoja tarvitsee sijaisen.

Edunvalvojalla on oikeus saada päämiehensä varoista korvaus kuluistaan ja kohtuullinen palkkio.

Edunvalvojan toimintaa valvoo maistraatti. Edunvalvoja, joka ei ole sopiva tehtäväänsä, voidaan käräjäoikeuden päätöksellä vapauttaa siitä.

 
Julkaistu 4.3.2014