Oikeudenkäyntiavustajalautakunta

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta on aloittanut toimintansa 1.1.2013. Lautakunnan tehtävistä sekä luvan myöntämisen ja peruuttamisen edellytyksistä säädetään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).

Riippumattoman, valtakunnallisen oikeudenkäyntiavustajalautakunnan tehtävänä on

  • myöntää luvat oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen,
  • päättää luvan peruuttamisesta ja
  • ratkaista valvontalautakunnan sille esittämät seuraamusmaksun määräämistä ja luvan peruuttamista koskevat valvonta-asiat.

Lain säätämisen päätavoitteena on ollut oikeudenkäyntien asianosaisten oikeusturvan ja asianmukaisen oikeudenhoidon edellytysten parantaminen oikeudenkäyntiasiamiesten ja -avustajien työn laatutasoa nostamalla. Lupajärjestelmässä voidaan ennen luvan myöntämistä kontrolloida avustajan kelpoisuusehtojen täyttyminen. Toisaalta myönnetty lupa voidaan tarvittaessa peruuttaa. Lupaan on liitetty velvollisuus ammattieettisten sääntöjen noudattamiseen ja velvollisuuksien valvonta.

Näillä sivuilla kerromme luvan hakemisesta ja peruuttamisesta sekä luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien velvollisuuksista ja valvonnasta.

Säädökset Finlexissä

Luvan saaneille oikeudenkäyntiavustajille kaksi paikkaa haettavissa oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta hakee jäsentä ja varajäsentä toimikaudeksi 1.1.2025 –31.12.2029. Hakijan on oltava luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Viimeinen hakupäivä 20.6.2024. Ilmoittava virasto: Oikeusministeriö. Linkki hakuilmoitukseen:

Luvan saaneille oikeudenkäyntiavustajille kaksi paikkaa haettavissa oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa - Oikeus.fi

Yh­teys­tie­dot

Postiosoite
oikeudenkäyntiavustajalautakunta
Unioninkatu 16
00130 Helsinki


Puhelin
02956 43412 Marianne Pikkarainen,
oikeudenkäyntiavustajalautakunnan esittelijä

02956 43411 Maarit Hellgren,
oikeudenkäyntiavustajalautakunnan koordinaattori


Ko­kous­päi­vät vuon­na 2024

18.1.2024
15.2.2024
14.3.2024
18.4.2024
16.5.2024
13.6.2024
29.8.2024
19.9.2024
17.10.2024
14.11.2024
12.12.2024
Julkaistu 21.1.2021