Oikeudenkäyntiavustajalautakunta

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta on aloittanut toimintansa 1.1.2013. Lautakunnan tehtävistä sekä luvan myöntämisen ja peruuttamisen edellytyksistä säädetään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).

Riippumattoman, valtakunnallisen oikeudenkäyntiavustajalautakunnan tehtävänä on

  • myöntää luvat oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen,
  • päättää luvan peruuttamisesta ja
  • ratkaista valvontalautakunnan sille esittämät seuraamusmaksun määräämistä ja luvan peruuttamista koskevat valvonta-asiat.

Lain säätämisen päätavoitteena on ollut oikeudenkäyntien asianosaisten oikeusturvan ja asianmukaisen oikeudenhoidon edellytysten parantaminen oikeudenkäyntiasiamiesten ja -avustajien työn laatutasoa nostamalla. Lupajärjestelmässä voidaan ennen luvan myöntämistä kontrolloida avustajan kelpoisuusehtojen täyttyminen. Toisaalta myönnetty lupa voidaan tarvittaessa peruuttaa. Lupaan on liitetty velvollisuus ammattieettisten sääntöjen noudattamiseen ja velvollisuuksien valvonta.

Näillä sivuilla kerromme luvan hakemisesta ja peruuttamisesta sekä luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien velvollisuuksista ja valvonnasta.

Säädökset Finlexissä

Yh­teys­tie­dot

Postiosoite
oikeudenkäyntiavustajalautakunta
PL 25
00023 Valtioneuvosto

Puhelin
02956 43412 Assi Suominen,
oikeudenkäyntiavustajalautakunnan esittelijä

02956 43411 Maarit Hellgren,
oikeudenkäyntiavustajalautakunnan koordinaattori


Ko­kous­päi­vät vuon­na 2023

19.1.2023
16.2.2023
16.3.2023
27.4.2023
25.5.2023
15.6.2023
24.8.2023
14.9.2023
19.10.2023
23.11.2023
14.12.2023
Julkaistu 21.1.2021