Velvollisuudet ja valvonta

Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan valvonta

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävissään oikeuskanslerin, asianajajista annetun lain 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen.

Asianajajaliiton yhteydessä toimiva riippumaton valvontalautakunta käsittelee asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia koskevat valvonta-asiat. Jos luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on menetellyt laissa säädettyjen eettisten sääntöjen vastaisesti, hänelle on määrättävä kurinpidollisena seuraamuksena huomautus, varoitus, seuraamusmaksu tai hänen lupansa on peruutettava. Menettely on siten kaksivaiheinen, että jos valvontalautakunta päätyy seuraamusmaksun määräämiseen taikka luvan peruuttamiseen, valvontalautakunnan tulee tehdä seuraamuksen määräämisestä esitys oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle.

Luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonnan laajuus eroaa asianajajien ja julkisten oikeusavustajien valvonnasta. Luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa valvotaan siltä osin, kun hän on toiminut oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana tai hän on toiminut muussa tehtävässä, jonka hän on saanut joko tuomioistuimen määräyksen perusteella tai johon hänet on määrätty oikeusapulaissa tarkoitetuksi avustajaksi (riippumatta siitä, onko asiassa kyse tuomioistuinasiasta).

Valvontalautakunnan internet-sivusto:

https://valvontalautakunta.fi/

Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan velvollisuudet

Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 8 §:n mukaan luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävät. Ammattimaisesti oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtäviä harjoittavalla luvan saaneella oikeudenkäyntiavustajalla tulee olla mainitussa tehtävässä toiselle aiheutuvien varallisuusvahinkojen varalta riittävä vastuuvakuutus.

Mainituissa tehtävissä oikeudenkäyntiavustajan tulee erityisesti:

 1. olla asiakkaalleen lojaali sekä parhaan kykynsä mukaan valvoa asiakkaansa etua ja oikeutta
 2. olla sellaisista ulkopuolisista vaikutteista, jotka voivat haitata hänen kykyään täysipainoisesti valvoa asiakkaansa etua, sekä säilyttää toiminnassaan riippumattomuutensa
 3. tehtävää vastaanottaessaan ja sitä hoitaessaan olla esteetön
 4. olla luvattomasti ilmaisematta sellaista yksityisen tai perheen salaisuutta taikka liike- tai ammattisalaisuutta, josta hän tehtävässään on saanut tiedon
 5. olla luvattomasti ilmaisematta muita kuin edellä mainitussa kohdassa tarkoitettuja tietoja, joita hän tehtävää hoitaessaan on saanut tietää asiakkaastaan ja tämän oloista
 6. hoitaa saamansa tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta
 7. ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan sekä seurata oikeuskehitystä erityisesti niillä oikeudenaloilla, joilla hän toimii
 8. kieltäytyä ottamasta tehtävää vastaan, jos hänellä ei ole sen edellyttämää ammattitaitoa tai jos hän ei muutoin kykene huolehtimaan tehtävän asianmukaisesta hoitamisesta
 9. pitää asiakkaalleen kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan
 10. vastata kohtuullisessa ajassa saamiinsa oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtäviin liittyviin yhteydenottoihin, jollei se aiemman vastauksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ole ilmeisen tarpeetonta
 11. vastata tehtävää tarjonneelle ilman aiheetonta viivytystä, jos hän ei ota vastaan hänelle tarjottua tehtävää
 12. hankkia asiakkaansa hyväksyminen tämän oikeutta koskeviin tärkeisiin toimenpiteisiin, jolleivät asian kiireellisyys tai muut painavat syyt sitä estä
 13. olla ilman erityistä syytä ryhtymättä oikeudellisiin toimenpiteisiin ilmoittamatta vastapuolelle asiakkaansa vaatimuksia ja varaamatta vastapuolelle kohtuullista harkinta-aikaa sekä tilaisuutta asian sovinnolliseen selvittämiseen
 14. olla ilman vastapuolen suostumusta sopimusneuvotteluiden ulkopuolella vetoamatta vastapuolen tekemään sovintotarjoukseen
 15. olla painostamatta sopimattomasti vastapuolta
 16. olla pyrkimättä vaikuttamaan tuomioistuimeen tai muuhun viranomaiseen epäasiallisin keinoin ja saattamatta tuomioistuimen tai muun viranomaisen työtä tai ratkaisua epäasiallisen arvostelun kohteeksi
 17. olla antamatta tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle lausumia, jotka hän tietää paikkansapitämättömiksi, sekä kiistämättä, minkä tietää todeksi
 18. olla pyrkimättä sopimattomasti vaikuttamaan todistajaan
 19. olla ilman erityistä syytä pitämättä yhteyttä vastapuoleen ilman tämän oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan suostumusta, jos asiakkaan vastapuoli käyttää oikeudellista avustajaa.

Julkaistu 24.1.2021