Oikeudenkäyntiavustajalautakunta

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta on aloittanut toimintansa 1.1.2013. Lautakunnan tehtävistä sekä luvan myöntämisen ja peruuttamisen edellytyksistä säädetään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).

Riippumattoman, valtakunnallisen oikeudenkäyntiavustajalautakunnan tehtävänä on

• myöntää luvat oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen,

• päättää luvan peruuttamisesta ja

• ratkaista valvontalautakunnan sille esittämät seuraamusmaksun määräämistä ja luvan peruuttamista koskevat valvonta-asiat.

Lain säätämisen päätavoitteena on ollut oikeudenkäyntien asianosaisten oikeusturvan ja asianmukaisen oikeudenhoidon edellytysten parantaminen oikeudenkäyntiasiamiesten ja -avustajien työn laatutasoa nostamalla. Lupajärjestelmässä voidaan ennen luvan myöntämistä kontrolloida avustajan kelpoisuusehtojen täyttyminen. Toisaalta myönnetty lupa voidaan tarvittaessa peruuttaa. Lupaan on liitetty velvollisuus ammattieettisten sääntöjen noudattamiseen ja velvollisuuksien valvonta.

Näillä sivuilla kerromme luvan hakemisesta ja peruuttamisesta sekä luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien velvollisuuksista ja valvonnasta.

 
Julkaistu 29.12.2020