Oikeudenkäyntiavustajalautakunta

Riippumattoman oikeudenkäyntiavustajalautakunnan tehtävänä on myöntää luvat
oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen sekä päättää luvan peruuttamisesta ja seuraamusmaksun määräämisestä. Lautakunnan tehtävistä sekä luvan myöntämisen ja peruuttamisen edellytyksistä säädetään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) (Finlex). Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävissään oikeuskanslerin, asianajajista annetun lain 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen.

Lautakunta aloitti ratkaisutoimintansa 1.1.2013 lukien. Lautakunnan jäsenet ovat sivutoimisia. Lautakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Hakijoiden on hyvä ottaa huomioon, että hakemusten käsittelyaika vaihtelee käsiteltävien hakemusten määrästä sekä yksittäisen hakemuksen edellyttämistä lisäselvitysvaiheista riippuen. Kokouksessa voidaan pääsääntöisesti käsitellä vain ne hakemukset, jotka on toimitettu lautakunnalle vähintään viikkoa ennen kokousta. Mikäli hakijalta joudutaan pyytämään täydennystä/lisäselvitystä, käsittelyaika on pidempi.

Mikäli luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja haluaa lupansa peruutettavaksi siten, että hän vapautuu seuraavan vuoden valvontamaksusta, on luvan peruuttamista pyydettävä lautakunnalta ennen vuodenvaihdetta. Luvan peruuttamista tulee pyytää kirjallisesti ja mielellään viimeistään joulukuun ensimmäisellä viikolla, jotta se ehtii vuoden viimeiseen kokoukseen käsiteltäväksi.

 
Julkaistu 28.7.2020