Hakemus- ja valvontamaksu

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta perii sekä hyväksytyn että hylätyn hakemuksen käsittelystä 395 euron suuruisen hakemusmaksun.

Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan on lisäksi suoritettava valvontamaksu. Valvontamaksu on suoritettava siltä vuodelta, jona oikeudenkäyntiavustajalle myönnetään lupa, sekä lisäksi jokaiselta kalenterivuodelta, jonka alkaessa hänen lupansa on voimassa. Valvontamaksun suuruus on 369 euroa vuonna 2020. Oikeusministeriö tarkistaa vuosittain valvontamaksun suuruuden elinkustannusindeksin nousua vastaavasti. Oikeudenkäyntiavustajalautakunta suorittaa vuosittain asianajajayhdistykselle 2/3 maksetuista valvontamaksuista, millä summalla katetaan valvontalautakunnan ja valvontayksikön toiminnasta aiheutuvia kustannuksia.

Hakemusmaksu ja valvontamaksu ovat suoraan ulosottokelpoisia. Hallituksen esityksessä (318/2010 vp) eduskunnalle laiksi luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista todetaan, että valvontamaksua olisi pidettävä valtiosääntöoikeudellisessa mielessä verona. Tämän vuoksi valvontamaksun suuruudesta ja sen määrän muuttamisen perusteista säädettäisiin luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 24 §:n 2 momentissa. Sääntely ei hallituksen esityksen mukaan jätä oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle harkinnanvaraa maksun määräämisessä tai sen suuruuden arvioinnissa.

Valvontamaksuilla rahoitetaan luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonta. Hallituksen esityksen mukaan valvontamaksu ei näin ollen olisi vastike yksilöidystä suoritteesta, vaan yleisesti luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonnan rahoittamiseksi perittävä suoritus. Valvontamaksua on pidettävä veron luonteisena maksuna. Sen suorittamisvelvollisuus syntyy, kun oikeudenkäyntiavustajalle myönnetään lupa. Sillä seikalla, onko luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja suorittanut oikeudellisia toimenpiteitä luvan myöntämisen jälkeen, ei ole merkitystä.

 
Julkaistu 28.1.2020