Kantelu luvan saaneesta oikeudenkäyntiavustajasta

Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan antamasta palvelusta voi kannella riippumattomalle valvontalautakunnalle. Kantelu on tehtävä kirjallisesti, ja se on toimitettava valvontalautakunnalle, ei oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle. Kantelun kohteena voi olla esimerkiksi asiakkaan tyytymättömyys siihen tapaan, jolla luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on hoitanut saamaansa tehtävää.

Kannella voi ainoastaan sellaisesta menettelystä, joka on tapahtunut sen jälkeen, kun lakimiehelle on myönnetty lupa avustajana toimimiseen. Luvan myöntämisen päivämäärän voi tarkistaa oikeudenkäyntiavustajaluettelosta. Kantelu voidaan jättää tutkittavaksi ottamatta, jos tapahtumista, joista kantelussa on kysymys, on kulunut enemmän kuin viisi vuotta.

Valvonta-asian käsittelyn tarkoituksena on selvittää, onko luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja kantelussa tarkoitetussa tehtävässään toiminut häntä velvoittavien ammattieettisten normien mukaisesti. Käsittelyssä ei voida tutkia kantelijan luvan saaneeseen oikeudenkäyntiavustajaan kohdistamia vahingonkorvaus- tai muita vaatimuksia, kuten esimerkiksi rangaistusvaatimusta, eikä myöskään palkkioriita-asioita. Muut kuin ammattieettisiin moitteisiin liittyvät vaatimukset on ratkaistava yleisessä tuomioistuimessa.

Jos luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan todetaan valvonta-asian käsittelyssä ilmitulleiden seikkojen perusteella menetelleen velvollisuuksiensa vastaisesti, on hänelle määrättävä kurinpidollinen seuraamus, joita ovat huomautus, varoitus, seuraamusmaksun määrääminen ja luvan peruuttaminen.

Valvonta-asia voi tulla vireille myös oikeuskanslerin tai tuomioistuimen valvontalautakunnalle tekemällä ilmoituksella.

 
Julkaistu 28.1.2020