Luvan saamisen edellytykset

1) Ylempi oikeustieteellinen tutkinto

Hakijan tulee olla suorittanut Suomessa oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto taikka ulkomailla vastaava oikeustieteen tutkinto, joka on tunnustettu Suomessa sen mukaan kuin erikseen säädetään.

Ulkomaisen oikeustieteen tutkinnon osalta hakijan tulee ottaa huomioon, ettei ulkomainen oikeustieteellinen tutkinto suoraan täytä tutkintoedellytystä, vaan se on asianomaisen järjestelmän mukaisesti tunnustettava Suomessa. Tutkintojen tunnustamisesta säädetään ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa (1384/2015) ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetussa laissa (1385/2015). Hakijan täytyy esittää kelpoisuudestaan Opetushallituksen päätös, jossa hänen ulkomainen oikeustieteen tutkintonsa rinnastetaan Suomessa suoritettavaan oikeustieteen maisterin tutkintoon.

Opetushallituksen ehdollinen päätös, jossa todetaan, että hakijan suorittama ulkomainen oikeustieteen tutkinto rinnastetaan Suomessa suoritettavaan oikeustieteen maisterin tutkintoon sen jälkeen, kun hän on suorittanut päätöksessä edellytetyt täydentävät opinnot suomalaisessa yliopistossa, ei riitä luvan saamiseen, vaan hakijan tulee opintosuoritusten jälkeen vielä hakea Opetushallitukselta lopullinen rinnastamispäätös.

Myöskään Opetushallituksen päätös, jossa hakijan ulkomainen oikeustieteen tutkinto rinnastetaan pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon, ei riitä luvan saamiseen.

2) Riittävä perehtyneisyys

Luvan myöntämisen edellytyksenä on edellä sanotun tutkinnon lisäksi riittävä perehtyneisyys oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään.

Riittävä perehtyneisyys on henkilöllä, joka on

1) suorittanut asianajajista annetun lain (496/1958) 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun asianajajatutkinnon tai

2) suorittanut tuomioistuinharjoittelun tai

3) toiminut vähintään vuoden ajan syyttäjän tehtävässä taikka

4) toiminut lain 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään vuoden ajan muussa tehtävässä, joka perehdyttää oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan toimeen.

3) Muut edellytykset

Lupa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen voidaan myöntää vain henkilölle, joka on rehellinen ja joka ei ole ilmeisen sopimaton oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään.

Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain mukaan rehellinen ei ole henkilö, joka on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden viimeisen vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, joka osoittaa henkilön olevan sopimaton toimimaan oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana.

Henkilölle, joka on kurinpidollisena seuraamuksena erotettu asianajajista annetun lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetusta maan yleisestä asianajajayhdistyksestä tai poistettu asianajajayhdistyksen pitämästä mainitun lain 5 b §:n 1 momentissa tarkoitetusta EU-luettelosta, ei voida myöntää tässä laissa tarkoitettua lupaa ennen kuin kolme vuotta on kulunut erottamisesta tai poistamisesta.

Henkilölle, jonka lupa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen on peruutettu kurinpidollisena seuraamuksena, ei voida myöntää uutta lupaa ennen kuin kolme vuotta on kulunut siitä, kun luvan peruuntuminen on alkanut.

Henkilön sopimattomuuden oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään täytyy olla ilmeistä, jotta lupa voidaan tällä perusteella evätä. Kyseessä saattaa olla esimerkiksi sellainen päihde- tai mielenterveysongelma, joka estää tehtävän asianmukaisen hoidon (HE 318/2010 vp s. 28). Tällaisia seikkoja voivat olla myös hakijan muu kuin tilapäinen maksukyvyttömyys ja tuomioistuinten määräämät esiintymiskiellot.

Lupaa ei voida myöntää henkilölle, joka on konkurssissa tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu.


 
Julkaistu 20.10.2020