Sähköinen asiointi

Haastehakemus riidattomassa velkomisasiassa ja muussa summaarisessa riita-asiassa

Yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt voivat lähettää riidattomia velkoja ja muita summaarisia riita-asioita koskevat haastehakemuksensa käräjäoikeuteen internetin välityksellä oikeushallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Palvelu on käytettävissä, kun vaatimus kohdistuu yhteen tai useampaan velalliseen, joka ei ole maksanut velkaansa, mutta ei kiistä velan olemassaoloa. Tyypillisiä esimerkkejä summaarisista riita-asioista ovat kuluttajaluotot, vuokrasaatavat, puhelin- ja sähkölaskut ja myös häädöt.

Sähköisessä asiointipalvelussa tehty haastehakemus tulee vireille, kun se on saapunut käräjäoikeuteen. Asian etenemistä voi seurata palvelussa. Tieto tuomion antamisesta tulee sähköpostiin, ja tuomio on saatavissa sähköisesti. Paperimuotoisena, oikeaksi todistettuna jäljennöksenä tuomio annetaan haastehakemuksen palvelussa vireille panneelle velkojalle ainoastaan, jos hän sitä erikseen pyytää.

Käräjäoikeuteen sähköisesti toimitetun haastehakemuksen oikeudenkäyntimaksu on alempi kuin paperisena tai sähköpostin liitetiedostona toimitetun. Viimeksi mainituissa tapauksissa kantaja ei saa noudettua ratkaisua tuomiorekisteristä sähköisesti, koska se on mahdollista vain asioissa, jotka laitettu sähköisesti vireille.

Sähköinen asiointipalvelu soveltuu paitsi yksityishenkilöiden myös yritysten ja yhteisöjen, erityisesti pienempien perintätoimistojen käyttöön. Paljon haastehakemuksia tekevien yritysten ja yhteisöjen, kuten suurten perintätoimistojen, valtion tai kuntien on mahdollista ottaa käyttöönsä Santra –tietojärjestelmäyhteys, joka välittää kantajan lähettämät konekieliset haastehakemukset käräjäoikeuksien asiankäsittelyjärjestelmään.

Lisätietoa sähköisestä haastehakemuksesta ja sähköisen asioinnin pakollisuudesta 1.9.2019 lukien https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/riita-asiat_1/sahkoinenhaastehakemus.html


Hallinto- ja erityistuomioistuinen asiointipalvelu

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu on tietoturvallinen tapa viestiä hallinto- ja erityistuomioistuinten kanssa. Palvelun kautta yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt voivat toimittaa valitsemalleen tuomioistuimelle esimerkiksi valituksen tai hakemuksen sekä selvityksiä, vastata tuomioistuimen lähettämään kuulemispyyntöön ja esittää kysymyksiä. Tuomioistuin voi lähettää päätöksen, kuulemispyyntöjä ja muita dokumentteja asiointipalvelun välityksellä.

Ulosottohakemus

Kun velkoja on saanut tiedon tuomiorekisteriin siirretystä ulosottokelpoisesta tuomiosta, hän voi siirtyä käräjäoikeuden sähköisestä asiointipalvelusta suoraan ulosoton sähköiseen asiointiin ja tehdä ulosottohakemuksensa. Paperimuotoista tuomiota ei tarvitse enää toimittaa ulosottoon, koska se löytyy tuomiorekisteristä.

Ulosoton sähköisen palvelun kautta voivat myös yritykset ja yhteisöt hakea suoraan ulosottokelpoisten julkisoikeudellisten saatavien täytäntöönpanoa.


Hakemukset suoraan käräjäoikeuden ja ulosoton tietojärjestelmään

Paljon haastehakemuksia tekevät yritykset ja yhteisöt (perintätoimistot, valtio, kunnat ja muut julkisyhteisöt) voivat lähettää hakemuksensa suoraan käräjäoikeuden ja ulosoton tietojärjestelmiin. Lisätietoja sähköisestä hakemisesta on käräjäoikeuksien ja ulosoton sivuilla.

Maksukieltolaskuri palkan tai muun etuuden ulosmittauksessa

Laskuri on tarkoitettu palkanmaksajille, joille ulosottoviranomainen on lähettänyt työntekijää (velallista) koskevan maksukiellon. Laskurilla voi laskea palkasta kuukausittaisen pidätettävän, ulosottoon tilitettävän määrän.

Todistus ulosottorekisteristä

Palvelun kautta voi tilata nimetystä henkilöstä todistuksen ulosottorekisteristä.

Velallisen ulosottoasiat

Palvelun kautta voi tilata tulosteen velallisen ulosottoasioista, maksuista ja velalliseen kohdistuneista toimenpiteistä neljän vuoden ajalta.

Oikeusapuhakemus

Oikeusapua voi hakea palvelussa täyttämällä sähköisen lomakkeen. Lomakkeella annetaan tiedot asiasta, johon oikeusapua haetaan sekä tulo- ja varallisuustiedot. Oikeusapupäätös lähetetään hakijalle e-kirjeenä.

Oikeusapulaskuri

Oikeusapulaskurilla asiakas voi tehdä koelaskennan mahdollisuuksistaan saada maksutonta tai osittain korvattavaa oikeusapua. Laskurin käyttäminen ei edellytä kirjautumista itse järjestelmään.

Sähköinen ajanvaraus

Asiointipalvelussa asiakas voi varata ajan sähköisesti oikeusaputoimistoon uuden hakemuksen yhteydessä tai avoimeen asiaan.

Avustajien asiointipalvelut

Avustaja tai puolustaja voi lähettää asiakkaansa puolesta oikeusapuhakemuksen sähköisesti oikeusaputoimistoon sekä puolustajanmääräyshakemuksen tuomioistuimeen asiointipalvelun kautta.

Valtion varoista maksettavat palkkio- ja kuluvaatimukset tuomioistuimelle esitetään sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lisätietoja avustajien sähköisestä asioinnista on oikeusavun sivuilla.

Yleisen edunvalvonnan ostopalvelutietojen raportointi

Palvelussa yleisen edunvalvonnan ostopalvelun tuottajat voivat raportoida ostopalvelutiedot oikeusaputoimistoille.

Oikeudenkäyntiavustajaluettelo

Oikeudenkäyntiavustajaluettelo on oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ylläpitämä julkinen luettelo luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista. Asianajajat ja julkiset oikeusavustajat eivät tarvitse lupaa oikeudenkäyntiavustajana toimimiseen, joten heidän tietojaan ei ole tässä luettelossa.

 
Julkaistu 17.6.2019