Omaisuuden jakaminen

Missä vaiheessa avioeroprosessia voi ryhtyä omaisuuden jakoon?

Omaisuuden jakaminen eli ositus voidaan toimittaa jo avioeron tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista koskevan asian harkinta-aikana, heti kun asia on tullut käräjäoikeudessa vireille. Kumpi tahansa puoliso voi vaatia omaisuuden jakoa toimitettavaksi.

On mahdollista myös, että omaisuuden jakoon ryhdytään vasta myöhemmin.

Miten omaisuuden ositus toimitetaan?

Puolisot voivat sopia keskenään omaisuutensa jaosta. Avioeron tai parisuhteen purkamisen perusteella toimitettavassa omaisuuden osituksessa jaetaan pääsäännön mukaan puolisoiden kaikki omaisuus tasan. Tästä pääsäännöstä poikkeaminen voi perustua siihen, että osapuolet ovat tehneet avioehtosopimuksen, tai siihen, että omaisuuden ositusta sovitellaan kohtuusnäkökohtien perusteella.

Rekisteröidyn parisuhteen purkamisen perusteella toimitettava omaisuuden ositus toimitetaan vastaavalla tavalla kuin avioeron perusteella toimitettava omaisuuden ositus.

Kun ositus toimitetaan sopimusosituksena, siitä on laadittava asiakirja, joka päivätään ja allekirjoitetaan. Kahden esteettömän henkilön on todistettava asiakirja oikeaksi.

Riitatilanteessa käräjäoikeus määrää jommankumman puolison hakemuksesta pesänjakajan suorittamaan omaisuuden osituksen. Silloin ositustoimituksesta laaditaan asiakirja, jonka pesänjakaja allekirjoittaa.

Miten omaisuus jaetaan, kun avoliitto päättyy eroon?

Koska puolisoille ei synny avoliiton perusteella samanlaista oikeutta toistensa omaisuuteen kuin avioliitossa, lähtökohtana erossa on, että kumpikin pitää oman omaisuutensa. Jos puolisoilla on yhteistä omaisuutta, kummallakin on oikeus siihen osuuteen, jonka hän siitä omistaa. Osuudet ovat yhtä suuret, jollei voida osoittaa, että toisin on sovittu.

Jos avopuolisot ovat asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta tai heillä on yhteisiä lapsia, eivätkä he pääse sopuun omaisuuden erottelemisesta, he voivat hakea käräjäoikeudelta pesänjakajaa erottelua varten. Omaisuuden erottelusta laaditaan erottelukirja, jonka osapuolet allekirjoittavat ja jonka kaksi esteetöntä todistajaa todistavat oikeaksi. Jos pesänjakaja toimittaa jaon, tarvitaan vain hänen allekirjoituksensa.

Avopuolisolla voi olla oikeus hyvitykseen, jos hän on työllään tai varallisuudellaan auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta.

 
Julkaistu 1.3.2017