Oikeusalan ammatteja

Hallinnonalamme eri organisaatioissa työskentelee yhteensä yli 9 500 ammattilaista. Valtaosa toimii itsenäisissä oikeudellisissa asiantuntijatehtävissä tai oikeudellisesti painottuneissa avustavissa tehtävissä. Tehtäviin voi hakeutua erilaisilla koulutustaustoilla.

Olemme kuvanneet oikeusministeriön hallinnonalalle tyypillisiä oikeudellisia ammatteja tällä sivulla. Ammattien esittelyt on alun perin laadittu Mikä oikeusalan ammatti sopisi sinulle –testiä varten.

Oikeustieteen maisterin tutkintoa edellyttäviä ammatteja

Hallinnollisen lakimiehen tehtävässä painottuu kyky punnita asioita eri näkökulmista ja viestiä linjatuista asioista ymmärrettävästi. Nimikkeenä voi olla myös esimerkiksi erityisasiantuntija, hallitusneuvos tai johtava asiantuntija. Tämän tyyppisiä tehtäviä hoidetaan lähes kaikissa valtion virastoissa ja ministeriöissä.

Työtehtäviin kuuluu monipuolisesti hallinnon eri tehtäviä, jotka painottuvat henkilöstö- tai yleishallinnollisiin tehtäviin. Valtion henkilöstö on työnantajaan virkasuhteessa ja monista asioista sovitaan laissa, asetuksessa tai virkaehtosopimuksessa. Hallinnollinen lakimies voi hoitaa esimerkiksi palkkaukseen, nimityksiin ja muihin hallinnollisiin prosesseihin liittyviä juridisia neuvonta-, esittely- ja valmistelutehtäviä. Toisaalta tehtävät voivat liittyä vaikkapa erilaisten lausuntojen valmisteluun tai hallinnollisten säädösten päivittämiseen. Tutustu työtehtäviin tarkemmin hallintojuristin työntekijätarinan kautta.

Työ on arkisin tehtävää päivätyötä ja sitä voi tehdä etänä. Pääsääntöisesti työtehtävät edellyttävät oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa.

Kihlakunnanvoudin tehtävässä painottuu laaja-alainen juridinen osaaminen, rohkeus tehdä päätöksiä sekä vuorovaikutustaidot niin asiakas- kuin esihenkilötilanteissa.

Kihlakunnanvouti työskentelee Ulosottolaitoksessa ja vastaa oman yksikkönsä johtamisesta ja tuloksellisuudesta. Hän siis toimii ulosottotarkastajien ja -ylitarkastajien esihenkilönä. Esihenkilönä hänen tehtäviinsä kuuluvat mm. kehityskeskustelut sekä monet muut hallinnolliset asiat. Kihlakunnanvoudin tehtäviin kuuluu ulosmitatun omaisuuden realisointi ja hän käsittelee myös itseoikaisuja ja edustaa Ulosottolaitosta ulosottovalituksissa. Hän myös tukee tarvittaessa tarkastajia ja ylitarkastajia juridisissa kysymyksissä. Tutustu työtehtäviin tarkemmin kihlakunnanvoudin työntekijätarinan kautta.

Kihlakunnanvoudiksi voi työllistyä oikeustieteen maisterin koulutuksella. Työssä ei ole työaikaa ja sitä voi tehdä osittain etänä.

Syyttäjän työssä painottuu kyky esittää asiat selkeästi ja vakuuttavasti, asioiden punnitseminen eri näkökulmista sekä rohkea päätöksenteko.

Syyttäjä on tärkeä osa rikosprosessia. Hän tutkii rikoksesta kerättyä todistusaineistoa ja päättää, nostaako syytteen vai ei. Tätä kutsutaan syyteharkinnaksi. Syyttäjä tekee syyteharkintapäätöksen täysin itsenäisesti ja riippumattomasti. Jos syyttäjä nostaa syytteen, hän ajaa asiaa tuomioistuimessa. Voit tutustua tarkemmin syyttäjän työnkuvaan Syyttäjälaitoksen työntekijätarinoiden kautta.

Työssä ei ole työaikaa ja sitä voi tehdä osittain etänä. Syyttäjät ovat oikeustieteen maistereita. Tutustu tarkemmin syyttäjän ammattiin .

Tuomarin ja esittelijän työssä painottuu kyky nähdä asiat objektiivisesti ja tasapuolisesti.

Tuomarilla ja esittelijällä on keskeinen rooli oikeudellisten asioiden ratkaisemisessa. Tuomioistuimesta riippuen tuomarin tai esittelijän virkanimike voi olla esimerkiksi käräjätuomari, hovioikeudenneuvos tai hallinto-oikeuden esittelijä. He työskentelevät yleisissä, hallinto- ja erityistuomioistuimissa.

Tuomari käsittelee ja ratkaisee hänelle jaetut riita-, rikos-, hakemus- tai hallintoasiat yksin tai osana kokoonpanoa. Hän ratkaisee asiat riippumattomasti, eli itsenäisesti ja puolueettomasti. Esittelijä valmistelee ja esittelee kokoonpanolle ratkaisuehdotuksen. Esittelijä osallistuu siten asian käsittelyyn ja kantaa myös vastuuta lopullisesta ratkaisusta. Tutustu tarkemmin työtehtäviin tuomioistuinlaitoksen työntekijähaastatteluiden tai Tuomarilla on asiaa -podcastin kautta.

Tuomarilla ja esittelijällä ei ole työaikaa ja he voivat työskennellä osin etänä. Tehtävät edellyttävät ylempää oikeustieteellistä koulutusta. Tuomarit ovat pääsääntöisesti suorittaneet tuomioistuinharjoittelun eli auskultoinnin .

Ulosottoylitarkastajan työssä painottuu laaja-alainen lainsäädännön tuntemus, oma-aloitteinen tiedonhankintakyky, kyky nopeaan päätöksentekoon sekä taito hoitaa haastaviakin asiakastilanteita.

Ulosottoylitarkastaja on aikaisemmin tunnettu ulosottomiehenä. Perintätehtävissään Ulosottolaitoksessa hän esimerkiksi suorittaa häätöjä sekä ulosmittaa palkkaa tai omaisuutta, kuten ajoneuvoja tai asunto-osakkeita. Velallisena voi olla luonnollinen henkilö sekä elinkeinonharjoittaja. Ulosottoylitarkastajan toimenkuva on laaja ja hän toimeenpanee hyvin monenlaisia päätöksiä. Eteen voi tulla esimerkiksi rahtilaivan pysäyttäminen tai kansainvälisten pakotteiden toimeenpano. Tutustu työtehtäviin tarkemmin ulosottoylitarkastajan työntekijätarinan kautta.

Ulosottoylitarkastajaksi voi työllistyä korkeakoulututkinnolla. Työssä ei ole työaikaa ja sitä voi tehdä osittain etänä. Työ sisältää liikkumista paikasta toiseen.

Muun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattuja ammatteja

Erikoistuneen asiantuntijan tehtävässä painottuu kyky perustella ja vakuuttaa sekä nähdä asia osana laajempaa kokonaisuutta. Nimikkeenä voi olla esimerkiksi ylitarkastaja tai erityisasiantuntija . Työskentelymahdollisuuksia löytyy lähes kaikista valtion virastoista ja ministeriöistä.

Työtehtävissä pääsee syventymään tiettyyn asiantuntemuksen alaan, esimerkiksi tietosuojaan, yhdenvertaisuuteen tai kielellisiin oikeuksiin. Erikoistunut asiantuntija konsultoi ja tekee linjauksia sekä toimii asiantuntijajäsenenä erilaisissa työryhmissä tai verkostoissa. Monipuolinen tehtävänkuva sisältää usein laintulkinnan ja -soveltamisen lisäksi edistämis- tai kehittämistehtäviä.

Työ on arkisin tehtävää päivätyötä ja sitä voi tehdä etänä. Tämäntyyppisiin tehtäviin rekrytoitavilta edellytetään yleensä ylempää korkeakoulututkintoa. Mielenkiintoisia juridisia tehtäviä löydät esimerkiksi valtuutettujen toimistoista ja lautakunnista sekä ministeriöistä .

Rikosseuraamuslaitoksen oikeusyksikön asiantuntijatehtävissä painottuu ongelmatilanteiden ratkominen, oikeudellinen neuvonta sekä itsenäinen työskentelyote. Nimikkeenä voi olla esimerkiksi lakimies tai erityisasiantuntija.

Työtehtävissä pääsee syventymään rikosseuraamusalaan sekä seuraamusjärjestelmää koskeviin lakeihin ja asetuksiin. Rikosseuraamusalan asiantuntijan tehtäviin kuuluu muun muassa ratkoa oikeudellisia ongelmatilanteita sekä valmistella lausuntoja, määräyksiä ja ohjeita. Työssään asiantuntija myös neuvoo ja ohjaa Rikosseuraamuslaitoksen yksiköitä sekä tekee tarkastuskäyntejä vankiloihin ja yhdyskuntaseuraamustoimistoihin. Tutustu tarkemmin työskentelyyn Rikosseuraamuslaitoksessa.

Työ on arkisin tehtävää päivätyötä ja sitä voi tehdä etänä. Tämäntyyppisiin tehtäviin rekrytoiduilla on usein oikeustieteellinen korkeakoulututkinto.

Lakien ja asetusten valmistelua tehdään kaikissa ministeriöissä. Aloittelevien säädösvalmistelijoiden nimikkeenä on tyypillisesti erityisasiantuntija, kokeneemmilla lainsäädäntöneuvos.

Työ sisältää sekä luovaa kehittämistä ja ratkaisujen etsimistä että projektin johtamista ja yhteistyötä. Työssä tarvitaan kokonaisuuden tarkastelua ja toisaalta hienojakoisten juridisten yksityiskohtien pohdintaa. Kansallista säädösvalmistelua tehdään poliittisessa ohjauksessa. Monen säädösvalmistelijan työnkuvaan kuuluu kansainvälistä vaikuttamista tai yhteistyötä. Säädösvalmistelu on työtä, jolla on laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tutustu työhön tarkemmin erityisasiantuntijan työntekijätarinan kautta.

Työ on arkisin tehtävää päivätyötä ja sitä voi tehdä etänä. Säädösvalmistelijoilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Alemman korkeakoulututkinnon tai muun alemman tutkinnon suorittaneille suunnattuja ammatteja

Edunvalvontasihteerin tehtävässä toimitaan asiakkaiden ja talouden parissa. Tehtävässä painottuu täsmällisyys, paineensietokyky ja hyvät vuorovaikutustaidot.

Edunvalvontasihteeri työskentelee yleisen edunvalvojan työparina ja itsenäisenä ratkaisijana monipuolisissa tehtävissä. Käytännössä tehtäviin kuuluu asiakkaiden päivittäisten taloudellisten asioiden hoitoa, kuten etuuksien käsittelyä, kirjanpitoa, maksuliikenteen hoitoa ja asiakaspalvelutyötä. Lue lisää edunvalvonnasta ja valtion edunvalvontatoimistoista.

Työ on arkisin tehtävää päivätyötä, jota voi tehdä osittain etänä. Edunvalvontasihteerin tehtävään voi työllistyä erilaisilla opisto- ja ammattikorkeakoulutason tutkinnoilla (esim. merkonomi tai oikeustradenomi).

Haastemiehen tehtävässä tarvitaan rohkeutta tehdä ikäviäkin päätöksiä. Asiakkaita kohdataan hankalissa tilanteissa. Työssä tehdään paljon itsenäisiä päätöksiä, joista osa on lainkäyttöä.

Haastemies työskentelee käräjäoikeudessa, jossa hän antaa tiedoksi eli toimittaa vastaanottajalle todisteellisesti esimerkiksi haasteita, kutsuja ja päätöksiä sekä yksityisten pyynnöstä myös esimerkiksi testamentteja, taloyhtiön varoituksia ja maksukehotuksia. Haastemies tavoittelee asiakkaita usein viraston ulkopuolella, mutta työhön kuuluu ajoittain myös istuntopäivystyksiä. Haastemies saa hyvin pitkälle päättää, milloin tekee työtään, sillä hänellä ei ole työaikaa. Tutustu tehtäviin tarkemmin haastemiehen työntekijätarinan kautta.

Haastemiehen ammattiin työllistyy parhaiten korkeakoulututkinnolla.

Käräjäsihteeri on moniosaaja, joka tee yhteistyötä asiakkaiden, oman toimiston henkilöstön sekä eri sidosryhmien kanssa. Työtehtävät ovat monipuolisia ja vastuullisia sekä sisältävät myös itsenäistä päätöksentekoa.

Työ sijoittuu Tuomioistuinlaitoksessa käräjäoikeuteen, jossa käräjäsihteerin tehtävät voivat painottua riita-, rikos- tai hakemusasioihin . Käytännön tasolla työ voi sisältää esimerkiksi erinäisten asioiden ratkaisemista itsenäisesti tai tuomareiden avustamista istuntosalityöskentelyssä ja erilaisten asiakirjojen laatimisessa. Tarkemmin työhön voit tutustua käräjäsihteerin työntekijätarinan kautta.

Työ on arkisin tehtävää päivätyötä, jota voi tehdä osittain etänä. Tehtävään voi työllistyä erilaisilla opisto- ja ammattikorkeakoulutason tutkinnoilla (esim. merkonomi tai oikeustradenomi).

Lainkäyttösihteeri toimii tärkeässä roolissa lainkäyttöä avustavissa tehtävissä. Työtehtävässä yhdistyvät sekä itsenäinen työskentely että yhteistyö oman toimiston henkilöstön, eri sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Tehtävässä painottuvat yhteistyökyky sekä joustava ja aktiivinen työskentelyote.

Työ sijoittuu Tuomioistuinlaitoksessa tyypillisesti hallinto- tai hovioikeuksiin. Lainkäyttösihteerit avustavat tuomareita ja esittelijöitä esimerkiksi valmistelemalla asiakirjoja ja koordinoimalla osaltaan asioiden käsittelyä ja istuntoja. Tarkemmin työhön voi tutustua lainkäyttösihteerin työntekijätarinan kautta.

Työ on arkisin tehtävää päivätyötä, jota voi tehdä osittain etänä. Ammattiin voi työllistyä erilaisilla opisto- ja ammattikorkeakoulutason tutkinnoilla (esim. merkonomi tai oikeustradenomi).

Oikeusapusihteeri on moniosaaja, joka tekee yhteistyötä asiakkaiden, oman toimiston henkilöstön sekä eri sidosryhmien kanssa. Työtehtävät ovat monipuolisia ja vastuullisia sekä sisältävät myös itsenäistä päätöksentekoa.

Oikeusapusihteerin työhön valtion oikeusaputoimistossa kuuluu mm. julkisten oikeusavustajien tai talous- ja velkaneuvojien avustaminen erilaisten toimeksiantojen hoitamisessa sekä oikeusapupäätösten tekeminen itsenäisesti. Lisäksi tehtävissä valmistellaan ja laaditaan erilaisia asiakirjoja, kuten tilityslaskemia ja maksuaikatauluehdotuksia. Lisätietoa oikeusavusta sekä talous- ja velkaneuvonnasta .

‍Työ on arkisin tehtävää päivätyötä, jota voi tehdä osittain etänä. Tehtävään voi työllistyä erilaisilla opisto- ja ammattikorkeakoulutason tutkinnoilla (esim. merkonomi tai oikeustradenomi).

Perintäsihteerin tehtävässä toimitaan asiakkaiden ja talouden parissa. Työtehtävässä painottuvat täsmällisyys, paineensietokyky sekä hyvät vuorovaikutustaidot.

Perintäsihteerin työhön kuuluvat esimerkiksi erilaiset realisointeihin, ulosottovalituksiin tai osamaksutilityksiin liittyvät työtehtävät Ulosottolaitoksessa . Käytännössä tehtävät koostuvat erilaisista kirjaamis-, valmistelu-, tiedonhankinta- ja tiedustelutehtävistä sekä asiakaspalvelusta eri kanavissa.

‍Työ on arkisin tehtävää päivätyötä, jota voi tehdä osittain etänä. Perintäsihteerin tehtävään voi työllistyä erilaisilla opisto- ja ammattikorkeakoulutason tutkinnoilla (esim. merkonomi tai oikeustradenomi).

Notaarin työ Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikössä on monipuolista. Notaari toimii päätöksentekijänä rangaistusaikaa koskevissa päätöksissä. Lisäksi notaarin työtehtäviin kuuluu muun muassa tuomioiden täytäntöönpanokelpoisuuden tarkastamista, muodolliseen täytäntöönpanoon liittyvien tietopyyntöihin vastaamista, vankien vapauttamiseen liittyvien hallinnollisten tehtävien hoitamista sekä viranomaispuhelimeen vastaamista.

Työ on arkisin tehtävää päivätyötä ja sitä voi tehdä etänä. Parhaimmat edellytykset työssä suoriutumiselle antaa korkeakoulututkinto. Lisäksi oikeustieteellisestä lisäkoulutuksesta on etua, sillä työssä olisi hyvä tuntea Suomen rikosprosessi- ja rangaistusjärjestelmä sekä hallintomenettelyn alaan kuuluvaa sääntelyä.

Tutustu tehtäviin tarkemmin rikosseuraamusalan notaarin työntekijätarinan kautta.

Syyttäjänsihteeri toimii tärkeässä roolissa lainkäyttöä avustavissa tehtävissä. Työtehtävässä yhdistyvät sekä itsenäinen työskentely että yhteistyö oman toimiston henkilöstön, eri sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Tehtävässä painottuvat yhteistyökyky sekä joustava ja aktiivinen työskentelyote.

Syyttäjänsihteerin työhön Syyttäjälaitoksella kuuluu erilaisia käytännön tehtäviä syyttäjän tukena. Syyttäjänsihteeri esimerkiksi tilaa selvityksiä, kirjaa rikosasian eri vaiheita ja osapuolia järjestelmiin sekä hoitaa asiakirjaliikennettä esitutkintaviranomaisten ja käräjäoikeuksien kanssa. Tarkemmin tehtäviin voit tutustua syyttäjänsihteerin työntekijätarinan kautta.

‍Työ on arkisin tehtävää päivätyötä, jota voi tehdä osittain etänä. Ammattiin voi työllistyä erilaisilla opisto- ja ammattikorkeakoulutason tutkinnoilla (esim. merkonomi tai oikeustradenomi).

Talous- ja velkaneuvojan tehtävässä edellytetään laaja-alaista osaamista taloudellisten asioiden hoitamisesta. Tehtävässä korostuvat kokonaisuuksien hahmottaminen, hyvät vuorovaikutustaidot ja paineensietokyky. Lisäksi työhön kuuluu tiimi- tai työparityöskentelyä sekä verkostoyhteistyötä.

Talous- ja velkaneuvoja työskentelee valtion oikeusaputoimistossa. Tehtävät koostuvat asiakkaiden neuvomisesta ja avustamisesta taloudellisten asioiden hoitamisessa, suunnittelussa ja haasteiden ratkaisemisessa, kuten avustamisesta arjen rahankäytön budjetoinnissa tai velkajärjestelyn hakemisessa.

Työ on arkisin tehtävää päivätyötä, jota voi tehdä osittain etänä. Tehtävään voi työllistyä soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (esimerkiksi tradenomi). Lue lisää talous- ja velkaneuvonnasta.

Ulosottotarkastajan tehtävässä tarvitaan rohkeutta tehdä ikäviäkin päätöksiä. Asiakkaita kohdataan ihmisiä hankalissa tilanteissa. Työssä tehdään paljon itsenäisiä päätöksiä, joista osa on lainkäyttöä.

Ulosottotarkastaja toimii Ulosottolaitoksessa . Hänen työnsä on sähköisin menetelmin toimitettavaa rahamääräisten maksuvelvoitteiden täytäntöönpanoa tapauksissa, joissa velallisen ulosottoasioiden käsittely ei edellytä hänen henkilökohtaista tapaamistaan. Ulosottotarkastaja vastaa omien velallistensa ulosmittaustoimista, rahojen jakamisesta velkojille sekä varmistaa myös, että velallisen oikeudet toteutuvat. Velallisten lisäksi hän on usein yhteydessä myös velkojiin, palkanlaskijoihin, pankkeihin ja muihin viranomaisiin. Työ on arkisin tehtävää päivätyötä, jota voi tehdä joustavasti etänä.

Ulosottotarkastajan ammattiin työllistyy parhaiten korkeakoulututkinnolla.

Yleisen edunvalvojan tehtävässä edellytetään laaja-alaista osaamista taloudellisten asioiden hoitamisesta. Tehtävässä korostuvat kokonaisuuksien hahmottaminen, hyvät vuorovaikutustaidot ja paineensietokyky. Lisäksi työhön kuuluu tiimi- tai työparityöskentelyä sekä verkostoyhteistyötä.

Talous- ja velkaneuvoja työskentelee valtion oikeusaputoimistossa. Tehtävät koostuvat asiakkaiden neuvomisesta ja avustamisesta taloudellisten asioiden hoitamisessa, suunnittelussa ja haasteiden ratkaisemisessa, kuten avustamisesta arjen rahankäytön budjetoinnissa tai velkajärjestelyn hakemisessa.

Työ on arkisin tehtävää päivätyötä, jota voi tehdä osittain etänä. Tehtävään voi työllistyä soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (esimerkiksi tradenomi). Lue lisää edunvalvonnasta.

Katso myös

Julkaistu 19.3.2024