Työnantajia

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa hallinnonalamme työnantajista. Oikeusministeriön hallinnonalalla työskentelee yhteensä runsaat 9 500 ammattilaista valtakunnallisesti eri puolilla Suomea.

Suurimmat työnantajat ovat tuomioistuinlaitos, Rikosseuraamuslaitos, Ulosottolaitos, Syyttäjälaitos sekä oikeusapu- ja edunvalvontapiirit. Lisäksi hallinnonalalle kuuluu erityisviranomaisia, jotka löydät lueteltuna muita oikeusministeriön hallinnonalan toimijoita -sivulta.

Tutustu myös hallinnonalallamme työskentelystä kertoviin työntekijätarinoihin.

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit koostuvat kuudesta piiristä, jotka järjestävät julkisen oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä yleisen edunvalvonnan palveluja. Näitä oikeusturvan ja talouden palveluja tuottavat piirien oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot, joita on kumpiakin 23. Piirien hallinto huolehtii henkilöstö- ja taloushallinnosta. Piirien ja niiden toimistojen palveluksessa työskentelee noin 1 200 henkilöä.

Oikeusaputoimistoissa avustetaan henkilöitä oikeudellisissa asioissa, kuten esimerkiksi rikos- sekä perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa. Oikeusaputoimistoissa annetaan myös talous- ja velkaneuvontaa. Oikeusaputoimistoissa työskentelee julkisia oikeusavustajia, oikeusapusihteereitä sekä talous- ja velkaneuvojia.

Edunvalvontatoimistot tuottavat yleisen edunvalvonnan palveluja henkilöille, jotka eivät itse pysty valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan sairauden tai muun syyn vuoksi. Edunvalvontatoimistoissa työskentelee yleisiä edunvalvojia sekä edunvalvontasihteereitä.

Tutustu oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä edunvalvonnan työstä kertoviin videoihin Valtiolle.fi-verkkosivulla (videoiden katselu edellyttää kaikkien evästeiden hyväksymistä).

Syyttäjälaitos

Syyttäjälaitoksen tehtävänä on huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta eli siitä, että rikoksesta seuraa lain tarkoittama rangaistus. Syyttäjälaitos on keskeinen toimija rikosasioiden käsittelyketjussa ja on ainoana viranomaisena mukana kaikissa rikosasian käsittelyvaiheissa: esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä.

Syyttäjälaitos koostuu keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä syyttäjäalueesta, jotka vastaavat varsinaisesta syyttäjäntoiminnasta 30 eri toimipaikassa eri puolilla Suomea.

Syyttäjälaitoksessa työskentelee noin 650 työntekijää, josta valtaosa, noin 460 henkilöä, on juristin koulutuksen suorittaneita syyttäjiä. Heidän lisäkseen Syyttäjälaitoksessa työskentelee noin 180 muuta ammattilaista tuki- ja asiantuntijatehtävissä sihteerityön, henkilöstöhallinnon, talouden sekä koulutuksen ja viestinnän parissa.

Tutustu syyttäjän työhön Kuin yleinen syyttäjä -videosarjan kautta YouTubessa .

Tuomioistuinlaitos

Tuomioistuinlaitokseen kuuluvat tuomioistuimet, keskusvirastona toimiva Tuomioistuinvirasto sekä tuomarinvalinta- ja tuomarinkoulutuslautakunnat. Tuomioistuimia on 36, ja ne jaotellaan yleisiin tuomioistuimiin, hallintotuomioistuimiin sekä erityistuomioistuimiin.

Yleisiä tuomioistuimia ovat rikos-, riita- ja hakemusasioita käsittelevät käräjäoikeudet sekä muutoksenhakutuomioistuimina toimivat hovioikeudet sekä korkein oikeus ylimpänä oikeusasteena. Hallintotuomioistuimia ovat viranomaispäätöksistä tehtyjä valituksia käsittelevät alueelliset hallinto-oikeudet ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuin sekä korkein hallinto-oikeus, joka toimii muutoksenhakutuomioistuimena ja ylimpänä oikeusasteena. Erityistuomioistuimia ovat markkinaoikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus.

Tuomioistuimet käyttävät itsenäisesti ja riippumattomasti tuomiovaltaa eli ratkaisevat, mikä yksittäisessä asiassa on oikein – asioita käsitellään kirjallisesti tai oikeussalissa järjestettävässä istunnossa.

Tuomioistuinlaitoksessa työskentelee yhteensä noin 3 500 ihmistä, joista noin kolmasosa on juristin koulutuksen saanutta lainkäyttöhenkilökuntaa eli tuomareita ja esittelijöitä. Lisäksi suuri henkilöstöryhmä tuomioistuimissa on myös kansliahenkilökunta, joka vastaa lainkäytön avustavista tehtävistä tai erilaisista hallinnollisista tehtävistä, kuten henkilöstö- ja taloushallinnosta, viestinnästä, tietopalvelusta tai virastopalveluista. Lisäksi käräjäoikeuksissa työskentelee haastemiehiä. Hallinto-oikeuksissa ja erityistuomioistuimissa on sivutoimisia asiantuntijajäseniä.

Tutustu tuomioistuinlaitokseen tarkemmin tuomioistuinlaitoksesta kertovan Youtube-videon kautta .

Rikosseuraamuslaitos

Rikosseuraamuslaitoksen ydintehtävänä on huolehtia, että tuomioistuimien määräämät rangaistukset pannaan täytäntöön vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamuksina lainmukaisesti ja turvallisesti – lisäksi Rikosseuraamuslaitos vastaa tutkintavankeuden toimeenpanosta.

Rikosseuraamuslaitos muodostuu neljästä vastuualueesta, jotka vastaavat kehittämisestä ja ohjauksesta, asiakasprosesseista, hallinto- ja tukipalveluista sekä operatiivisesta toiminnasta.
Operatiivisen toiminnan vastuualueeseen kuuluu 11 rikosseuraamuskeskusta, jotka koostuvat alueellisesti toimivista vankiloista ja yhdyskuntaseuraamustoimistoista. Lisäksi organisaatioon kuuluvat sisäinen tarkastus, johdon tuki, viestintä ja kansainvälinen toiminta.

Rikosseuraamuslaitoksessa työskentelee noin 2 750 ammattilaista, joista suunnilleen puolet tekevät töitä valvonta- ja vartiointitehtävissä vankiloissa. Yhdyskuntaseuraamustyötä tekee hieman yli 200 työntekijää. Rikosseuraamuslaitoksessa on työpaikkoja myös esimerkiksi asiantuntijoille, ohjaajille, sosiaalityöntekijöille, opettajille ja papeille.

Tutustu Rikosseuraamuslaitokseen tarkemmin Rikosseuraamuslaitoksen Youtube-videokanavan kautta .

Ulosottolaitos

Ulosottolaitos panee täytäntöön tuomioistuimien antamia tuomioita sekä perii suoraan ulosottokelpoisia saatavia, kuten veroja ja vakuutusmaksuja. Rahasaatavien perinnän lisäksi ulosoton tehtäviä ovat muun muassa häädöt ja turvaamistoimet.

Ulosottolaitokseen kuuluu keskushallintotehtävistä vastaava valtakunnanvoudin kanslia, täytäntöönpanotehtävistä huolehtivat täytäntöönpanon toimintayksiköt sekä yhteiset palvelut -yksikkö, joka vastaa muun muassa asiakaspalvelu- ja kirjaamotehtävistä.

Valtaosa ulosoton rahasaatavien perinnästä hoidetaan valtakunnallisessa perustäytäntöönpanon toimintayksikössä sähköisin perintämenetelmin, eikä tämä edellytä velallisen tapaamista. Viisi laajan täytäntöönpanon alueellista toimintayksikköä vastaavat omilla alueillaan muun muassa ulosmitatun omaisuuden myynneistä sekä muista vaativammista täytäntöönpanotehtävistä. Valtakunnallinen erityistäytäntöönpanon yksikkö hoitaa paljon selvittelyä ja aikaa vaativia täytäntöönpanotehtäviä, osallistuu viranomaisyhteistyöhön sekä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan.

Ulosottolaitoksessa työskentelee noin 1100 ammattilaista muun muassa kihlakunnanvouteina, ulosottotarkastajina ja -ylitarkastajina sekä esimies-, asiantuntija- ja toimistotehtävissä. Koulutukseltaan työntekijät ovat alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Ulosottotarkastajan tehtävään voi pätevöityä myös suorittamalla ammatillisen tutkinnon.

Tutustu tarkemmin Ulosottolaitokseen työnantajana .

Virastoja

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto on kansallinen valvontaviranomainen, joka turvaa ihmisten oikeuksia ja vapauksia henkilötietojen käsittelyssä. Se vahvistaa tietoisuutta tietosuojaan liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Lisäksi tietosuojavaltuutetun toimisto tekee paljon yhteistyötä muiden EU-maiden tietosuojaviranomaisten ja eri sidosryhmien kanssa.

Tietosuojavaltuutetun ja kahden apulaistietosuojavaltuutetun lisäksi toimistossa työskentelee noin 55 asiantuntijaa. Suurin osa henkilöstöstä on tietosuojalainsäädäntöön erikoistuneita juristeja, joiden lisäksi tietosuojavaltuutetun toimistossa työskentelee muun muassa oikeudellisia asiantuntijoita sekä IT-, tiedonhallinnan ja viestinnän asiantuntijoita.

Tutustu tarkemmin tietosuojavaltuutetun toimistoon ja sen toimintaan .

Oikeusrekisterikeskus

Oikeusrekisterikeskus (ORK) on oikeusministeriön hallinnonalan asiantuntijavirasto, joka vastaa hallinnonalan digitalisaation edistämisestä sekä IT-järjestelmien kehittämisestä, ylläpidosta ja hankkimisesta. ORK:lla on lisäksi rekisterinpidon, tiedonhallinnan ja varallisuusrangaistusten täytäntöönpanon lakisääteisiä tehtäviä. ORK:lla on virasto Hämeenlinnassa, ja toiminnalla on vaikutuksia kansallisesti ja globaalisti.

Organisaationa ORK jakautuu viiteen eri toimialaan, jotka ovat Järjestelmäpalvelut, Tietopalvelut, Sidosryhmäpalvelut, Hallintopalvelut ja Turvallisuuspalvelut.

Oikeusrekisterikeskuksessa työskentelee noin 220 henkilöä monenlaisilla koulutustaustoilla. Heistä noin 140 toimii erilaisissa IT-palveluiden ja tietojärjestelmien kehitys- ja ylläpitotehtävissä, noin 60 täytäntöönpano-, rekisterinpito-, ja tiedonhallintatehtävissä sekä noin 20 organisaation toiminnan tukitehtävissä. Yleisimpiä ammattinimikkeitä ORK:ssa ovat IT-suunnittelija ja palveluasiantuntija.

Tutustu tarkemmin Oikeusrekisterikeskukseen työnantajana .

Julkaistu 29.5.2024