Työntekijähaastatteluja

Tälle sivulle on koottu tietoa oikeushallinnon työnantajista ja nostettu linkkejä työntekijöiden haastatteluihin.

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit järjestävät julkisen oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä yleisen edunvalvonnan palveluja. Palveluja tuottavat oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot, joita kumpiakin on 23. Piirien ja niiden toimistojen palveluksessa työskentelee noin 1 200 henkilöä.

Oikeusaputoimistoissa autetaan henkilöitä oikeudellisissa asioissa, kuten esimerkiksi rikos- sekä perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa. Oikeusaputoimistoissa annetaan myös talous- ja velkaneuvontaa. Oikeusaputoimistoissa työskentelee muun muassa julkisia oikeusavustajia, talous- ja velkaneuvojia sekä oikeusapusihteereitä.

Edunvalvontatoimistot tuottavat yleisen edunvalvonnan palveluja henkilöille, jotka eivät itse pysty valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan sairauden tai muun syyn vuoksi. Edunvalvontatoimistoissa työskentelee muun muassa yleisiä edunvalvojia sekä edunvalvontasihteereitä.

Tutustu oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä edunvalvonnan työstä kertoviin videoihin Valtiolle.fi-verkkosivulla (videoiden katselu edellyttää kaikkien evästeiden hyväksymistä).

Oikeusapu

Edunvalvonta

Talous- ja velkaneuvonta

Syyttäjälaitos

Syyttäjälaitoksessa työskentelee noin 550 työntekijää. Tästä joukosta valtaosa, noin 400 henkilöä, on syyttäjiä. Syyttäjien tukena Syyttäjälaitoksessa työskentelee noin 150 muuta ammattilaista, kuten henkilöstöhallinnon, talouden, sihteerityön, sekä koulutuksen ja viestinnän asiantuntijoita.

Syyttäjän työ on monipuolista, itsenäistä ja vaativaa rikosasioiden hoitamista. Työhön liittyy myös kansainvälisiä tehtäviä. Syyttäjällä on rikosasiaa käsittelevistä viranomaisista laajin rooli. Se ulottuu esitutkinnasta tuomioistuinkäsittelyyn asti.

Tutustu syyttäjän työhön Kuin yleinen syyttäjä -videosarjan kautta YouTubessa .

Tuomioistuinlaitos

Tuomioistuinlaitoksessa, johon kuuluvat tuomioistuinten lisäksi Tuomioistuinvirasto sekä tuomarinvalinta ja tuomarinkoulutuslautakunnat, työskentelee yhteensä noin 3 500 ihmistä.

Suurin osa tuomioistuinten työntekijöistä on juristin koulutuksen saanutta lainkäyttöhenkilökuntaa. Tuomarin tehtävään yleisinä kelpoisuusvaatimuksina ovat yliopistossa suoritettu ylempi oikeustieteen tutkinto, oikeamielisyys, Suomen kansalaisuus sekä riittävä perehtyneisyys tehtäväalaan.

Suuri henkilöstöryhmä tuomioistuimissa on myös kansliahenkilökunta, joka vastaa lainkäytön avustavista tehtävistä tai erilaisista hallinnollisista tehtävistä, kuten henkilöstö ja taloushallinnosta, viestinnästä, tietopalvelusta tai virastopalveluista. Lisäksi käräjäoikeuksissa työskentelee haastemiehiä. Hallinto-oikeuksissa ja erityistuomioistuimissa on sivutoimisia asiantuntijajäseniä.

Tutustu erilaisiin ammatteihin tuomioistuinlaitoksessa .

Rikosseuraamuslaitos

Rikosseuraamuslaitoksessa työskentelee noin 2 600 ammattilaista, joista suunnilleen puolet tekevät töitä valvonta- ja vartiointitehtävissä vankiloissa. Yhdyskuntaseuraamustyötä tekee hieman yli 200 työntekijää. Rikosseuraamuslaitoksessa on työpaikkoja myös esimerkiksi asiantuntijoille, ohjaajille, sosiaalityöntekijöille, opettajille ja papeille.

Tutustu Rikosseuraamuslaitokseen työpaikkana riseläisten kertomana .

Ulosottolaitos

Ulosottolaitos panee täytäntöön tuomioistuimien antamia tuomioita sekä perii suoraan ulosottokelpoisia saatavia, kuten veroja ja vakuutusmaksuja. Rahasaatavien perinnän lisäksi ulosoton tehtäviä ovat muun muassa häädöt ja turvaamistoimet. Ulosottoviranomaisen toiminta on riippumatonta ja puolueetonta.

Ulosottolaitoksessa työskentelee reilut 1100 ammattilaista muun muassa kihlakunnanvouteina, ulosottotarkastajina ja -ylitarkastajina sekä esimies-, asiantuntija- ja toimistotehtävissä. Koulutukseltaan työntekijät ovat alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Ulosottotarkastajan tehtävään voi pätevöityä myös suorittamalla ammatillisen tutkinnon.

Tutustu Ulosottolaitoksen työntekijätarinoihin .

Virastot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Oikeusrekisterikeskus

Julkaistu 5.4.2023