Ålands FD 31.1.2018 3/2018

Rikslagstiftning – Inkomstbeskattning – Delvis skattefritt samfund – Ålands penningautomatförening

Diarienummer: 2016/87
Liggarnummer: 3/2018
Givet: 31.1.2018

Förvaltningsdomstolen ansåg att Ålands penningautomatförening (PAF) med iakttagande av 66 § i självstyrelselagen för Åland under skatteåren 2011–2012 skulle betraktas som ett i dåvarande 21 § 1 mom. 2 punkten i inkomstskattelagen avsett delvis skattefritt samfund. I lagrummet i fråga föreskrevs att Penningautomatföreningen och Oy Veikkaus Ab är delvis skattefria samfund. I enlighet med självstyrelselagen åtnjuter landskapet samma rätt till skattefrihet som staten, utan att detta förutsätter ett skilt omnämnande i skattelagstiftningen. Även om PAF var ett självständigt rättssubjekt snarare än en omedelbar del av landskapets organisation, hade den genom lag bildade offentligrättsliga föreningens ställning i förhållande till landskapet varit väsentligen jämförbar med rikets Penningautomatförenings ställning i förhållande till staten, varför samma reglering om befrielse från skatt enligt förvaltningsdomstolen även skulle gälla PAF. Att landskapslagstiftningen inte definierade PAF som ett sådant samfund som avsetts i 21 § i inkomstskattelagen saknade betydelse, eftersom landskapet inte ens var behörigt att lagstifta om saken.

Inkomstskattelagen 21 § 1 mom. 2 punkten (FFS 1535/1992)
Självstyrelselagen 66 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Emil Waris, Kristina Fagerlund och Irina Wikström (föredr.)

Se även HFD 1994 A 2
Jfr Inkomstskattelagen 21 c § (1293/2016)

 
Publicerad 2.2.2018