Tidsbundet domarvikariat vid Ålands förvaltningsdomstol

Sista ansökningsdag:
22.12.2017
Anmälande ämbetsverk:
Ålands förvaltningsdomstol

Vid Ålands förvaltningsdomstol har lediganslagits en tidsbunden tjänst som vikarie för förvaltningsdomaren (löneklass T13) för tiden 01.03.2018-31.12.2018.

Till domare kan utnämnas rättrådiga finska medborgare som har avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och som genom sin tidigare verksamhet vid en domstol eller i andra uppgifter har visat sig ha de insikter i de uppgifter som hör till tjänsten och de personliga egenskaper som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter. Domare vid Ålands förvaltningsdomstol ska ha utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt nöjaktig förmåga att förstå och i tal använda finska.

Förvaltningsdomaren är ordförande för förvaltningsdomstolen och ansvarar även för beredning och föredragning av ärenden. Enligt lagen om Ålands förvaltningsdomstol ska förvaltningsdomaren se till att tillämpningen av rättsprinciperna och lagtolkningen är enhetlig i förvaltningsdomstolens avgöranden, vilket innebär förtrogenhet med förvaltningsrättsskipning och -process. Det kollegiala arbetet vid förvaltningsdomstolen förutsätter också god samarbetsförmåga.

Ansökningarna ska riktas till Ålands förvaltningsdomstol och tillställas domstolen senast 22.12.2017 före tjänstetidens utgång kl. 16.15.

Ansökan kan göras via det elektroniska rekryteringssystemet under adress www.valtiolle.fi. Alternativt kan ansökan inlämnas till Ålands tingsrätts kansli Pb 31, Ax-22101 Mariehamn eller per e-post: aland.fd@om.fi eller telefax: 02956 50252.

Närmare upplysningar fås av förvaltningsdomare Emil Waris tel 029 56 50265 (kansli).

 
Publicerad 4.12.2017