Ålands förvaltningsdomstol börjar publicera rättsfall

Publicerad 9.4.2014  Uppdaterad 16.4.2014

I samband med att rättsväsendets webbportal (www.oikeus.fi/sv ) nyligen förnyats, har Ålands förvaltningsdomstol valt att börja publicera beslutsreferat i databanken Finlex. Syftet är att främja medborgarnas och myndigheternas tillgång till rättsfall som gällt tolkning av framförallt landskapslagstiftningen, vilken de övriga regionala förvaltningsdomstolarna inte tillämpar.

Rättsfallen publiceras i form av referat med fokus på den utvalda rättsfrågan. Övriga uppgifter lämnas bort och komprimeras, och referaten anonymiseras. I valet av avgöranden för publicering beaktas förutom den landskapsrättsliga aspekten bl.a. saknaden av tidigare rättspraxis och möjligheten till anonymisering i sekretessbelagda mål.

Det måste understrykas att förvaltningsdomstolens avgöranden inte är s.k. prejudikat. Domstolens beslut begränsar sig till prövning av det enskilda fallet, och de är inte bindande i andra ärenden. Referaten är enbart avsedda för att belysa hur domstolen resonerat i tolkningsfrågor som bedömts ha ett juridiskt allmänintresse. Eventuell vägledande betydelse i senare ärenden kan inte bestämmas på förhand. Det går även oftast att söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen.

Referaten publiceras först på Ålands förvaltningsdomstols webbsida, under rubriken Beslut.

Länk till Ålands förvaltningsdomstols sida:
www.oikeus.fi/hallintooikeudet/alandsforvaltningsdomstol/sv/

Därefter överförs de till databanken Finlex, som är en gratis riksomfattande samling av bl.a. lagstiftning och rättspraxis. Där hittas Ålands förvaltningsdomstols beslutsreferat bland övriga förvaltningsdomstolsavgöranden under rubriken Rättspraxis. Databasen innefattar en söktjänst som möjliggör sökning i referatens innehåll.

Länk till Finlex svenskspråkiga startsida: www.finlex.fi/sv/

För att ge databanken ett startkapital, publiceras inledningsvis referat av avgöranden fr.o.m. början av år 2013. Framledes publiceras referaten i samband med att beslutet meddelas, dock med några dagars uppskjutning. I själva beslutet görs en anteckning om publiceringen. Uppskattningsvis gäller publiceringen ca 5–10 avgöranden per år.

Övrig information till allmänheten

Publiceringen av rättsfall i Finlex utgör bara en del av förvaltningsdomstolens information till allmänheten. Domstolens beslut är enligt huvudregeln offentliga, och avskrifter kan erhållas på begäran. Samtidigt finns skäl att påpeka att förvaltningsdomstolen även handlägger en stor del ärenden som omfattas av sekretess, i större grad än t.ex. tingsrätten.

Förvaltningsdomstolen avser fortsättningsvis meddela allmänheten om avgöranden i ärenden av samhällelig betydelse eller som annars fått särskild uppmärksamhet i media. I och med den förnyade webbportalen läggs dylika meddelanden i fortsättningen ut på förvaltningsdomstolens sida, utöver distribution till media som tidigare. De hittas på ovan angivna adress, under rubriken Nyheter.