Förvaltningsdomstolens avgörande till tvist om hemkommun i beskattningen

Publicerad 12.6.2015

Förvaltningsdomstolen har idag 12.6.2015 givit beslut till besvär i ärenden som gällde meningsskiljaktigheter om hemkommun i beskattningen. Frågan har tidigare uppmärksammats i lokala media.

De sammanlagt fyra ärendena gällde två skatteårs beskattning av ett skattskyldigt par som innehade bostad både i en kommun på Åland och en i Egentliga Finland. Beskattningen, som ursprungligen verkställts med den åländska kommunen som hemkommun hade rättats till att iaktta kommunen i Egentliga Finland som hemkommun. Den åländska kommunen hade sökt ändring i rättelsebesluten genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Besvären avslogs. Då en persons hemkommun fastställs enligt lagen om hemkommun är en persons egen åsikt inte den enda avgörande faktorn, utan personen ska också på basis av objektiv fakta ha fast anknytning till den kommun som uppgetts. Förvaltningsdomstolen konstaterade att omständigheterna i hög grad var jämföra med de situationer där skatteförvaltningen enligt etablerad rättspraxis haft rätt att fastställa hemkommunen i avvikelse från den skattskyldiges egen uppfattning. Parets strävan att etablera sig och koncentrera sin fritid till den åländska kommunen utgjorde inte en tillräcklig basis för att bortse från bådas utkomstbaserade anknytning till kommunen i Egentliga Finland. Eventuell omvärdering av rättsläget med tanke på samhällsutveckling, kommunal ekonomi och befolkningsutveckling, vilka ändringssökanden åberopat, ansåg domstolen snarare höra till lagstiftaren.

Detaljinnehållet av domstolens beslut är till väsentliga delar sekretessbelagt.

Att överklaga förvaltningsdomstolens beslut förutsätter besvärstillstånd av högsta förvaltningsdomstolen.