Förvaltningsdomstolen upphävde miljötillståndet för Åland Ring och fann att tillståndsansökan skulle avslås

Publicerad 23.3.2017

Förvaltningsdomstolen har idag 23.3.2017 avgjort besvären över ÅMHM:s beslut 25.9.2013 att bevilja miljötillstånd för en fordonsrelaterad aktivitetspark i Eckerö till verksamhetsutövaren Åland Ring – Åland Motor Events Ab (Åland Ring Ab).

Det är andra gången förvaltningsdomstolen handlägger ärendet. Förvaltningsdomstolen fattade 31.12.2014 beslut om att upphäva tillståndsbeslutet och återförvisa ärendet till ÅMHM för komplettering av miljökonsekvensbedömningen (MKB). På besvär av tillståndssökanden fann dock högsta förvaltningsdomstolen 27.4.2016 att utredningsunderlaget är tillräckligt för att avgöra tillståndsärendet i domstol, varför det återförvisades till förvaltningsdomstolen för prövning i sak.

Förvaltningsdomstolen upphävde tillståndsbeslutet och avslog Åland Ring Ab:s ansökan om miljötillstånd. Domstolens slutsats var att verksamheten inte går att anlägga eller utöva på det sätt och i den omfattning som gjorts gällande i ansökan utan att förorsaka negativ miljöpåverkan som överskrider dels uttryckliga förbud i lag, dels den nivå av olägenhet som är att betrakta som skälig. Det väsentliga var hur verksamheten skulle sammanjämkas med värdefulla naturförekomster på området och hur oskäligt högt buller skulle förebyggas vid närbelägen bosättning.

Den fordonsrelaterade aktivitetsparken var avsedd att placeras i norra delen av Eckerö Kyrkoby, med ett verksamhetsområde om ca 70 hektar. Enligt ansökan skulle anläggningen bl.a. innefatta en ca 3,5 km lång ytbelagd motorbana och en bana för dragracing. Motorsportverksamhet skulle bedrivas ca 200 dagar/år, huvudsakligen under perioden april till och med oktober, med maximalt 10 tävlingshelger per år. Inom och intill verksamhetsområdet hade lokaliserats flera särskilt skyddsvärda växtförekomster och biotoper.

ÅMHM hade visserligen eftersträvat att begränsa verksamhetens miljöpåverkan genom villkor för tillståndet. Domstolen ansåg dock att det inte var tillräckligt att reglera verksamheten med sådana förhållandevis öppna villkor som använts i tillståndsbeslutet utan att man samtidigt kunde försäkra sig om att verksamheten faktiskt går att förverkliga så att villkoren uppfylls. De öppna frågor som kvarstod var för väsentliga för att kunna kompletteras i efterhand. Domstolen gjorde också en delvis annan bedömning än ÅMHM med tanke på vilka bostadshus som skulle beaktas med tanke på bullerpåverkan.

Sammantaget var sannolikheten och omfattningen av negativ miljöpåverkan sådan att platsen inte kunde anses vara lämplig för en ny verksamhet av avsedd karaktär och omfattning. Ifall sökanden önskar förverkliga sin verksamhetsidé för platsen i en annan skala eller på annat sätt måste förutsättningarna prövas på basis av en ny ansökan.

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.