Förvaltningsdomstolen upphävde miljötillstånd för komposteringsverksamheter i Sund

Publicerad 1.3.2018

Förvaltningsdomstolen har idag 28.2.2018 med två skilda beslut avgjort besvären över Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets (ÅMHM:s) beslut avseende miljötillstånd för komposteringsverksamhet i Gunnarsby i Sund. ÅMHM:s beslut var fattade 16.3.2016. Genom det ena beslutet hade ÅMHM beviljat Ålandskomposten Ab ett nytt miljötillstånd och genom det andra hade villkoren för Delfensdal Kom Ab:s gällande miljötillstånd reviderats.

Förvaltningsdomstolen upphävde båda tillståndsbesluten och återförvisade respektive ärende till ÅMHM för fortsatt behandling. Domstolen ansåg att tillståndsbesluten var bristfälliga dels vad gällde uppgifter om verksamheten, dels vad gäller en del villkor för tillstånden. Bland annat var villkoren för förebyggande av luktolägenheter i Ålandskomposten Ab:s tillstånd enligt domstolen inte tillräckligt strikta särskilt med beaktande av att verksamheten innefattar behandling av animaliskt matavfall. I fråga om båda verksamheterna ansåg domstolen att bedömningen av utsläppen i vattendrag inte varit tillräcklig samt att ÅMHM inte haft rätt att låta bli att villkora verksamheterna med krav på säkerhet.

Återförvisningarna innebär att prövningen fortsätter vid ÅMHM, som har möjlighet att åtgärda de av domstolen funna bristerna.

Besvären över båda tillståndsbesluten hade anförts av två privatpersoner. Trots att besvären bifölls, avfärdade domstolen flera av de grunder ändringssökandena framfört, bland annat i fråga om skadestånd.

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.