Ålands FD 25.4.2013 22/2013

Landskapslagstiftning – Bygglov – Tillståndsförfarande – Syn – Hörande av granne – Byggprojektets ringa betydelse

Diaarinumero: 2012/50
Taltionumero: 22/2013
Antopäivä: 25.4.2013

Kommunens byggnadsnämnd hade beviljat bygglov för en kontorsbyggnad om 230 m2 på ett sedan tidigare obebyggt outbrutet område om ca 5 000 m2. Avståndet mellan nybygget och fastighetsgränsen var ca 25 meter mot den ändringssökande grannens fastighet i sydväst och ca 5 meter mot grannfastigheten i nordost. I den gällande generalplanen utgjorde det obrutna området huvudsakligen småhusdominerat bostadsområde (BS) och delvis byområde (BB). Därtill var det anvisat som ny tomt som kan styckas utan en detaljplan.

Ändringssökanden hade åberopat att han inte kallats till den under tillståndsförfarandet förrättade synen för att höras.

Enligt 73 § 1 mom. i plan- och bygglagen för landskapet Åland ska innan en ansökan om bygglov avgörs syn hållas på platsen om detta inte är uppenbart onödigt. På icke detaljplanerat område och på planerat område där beviljandet av bygglovet innebär avvikelser från planen ska grannarna kallas till synen om det inte med beaktande av projektets ringa betydelse eller läge är uppenbart onödigt.

Av paragrafens motivering i landskapsregeringens framställning nr 23/2006-07 framgick att avsikten varit att förbättra grannarnas ställning i samband med beviljandet av bygglov och att behovet av att höra grannar avsetts bedömas utgående från deras intresse i ärendet. Också överlag konstaterade förvaltningsdomstolen att bestämmelsens syfte överensstämmer med det allmännas skyldighet att enligt 21 § 2 mom. i grundlagen verka för att var och en har möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön.

Förvaltningsdomstolens fann att byggprojektet med beaktande av sin karaktär och omständigheterna i övrigt inte kunde anses av sådan ringa betydelse med tanke på grannarnas intresse som avses i plan- och bygglagen. Nämnden hade således inte haft rätt att åsidosätta grannarnas rätt att bli kallade till syneförrättningen för att höras.

Plan- och bygglagen för landskapet Åland 73 § 1 mom

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Emil Waris (föredr.) och Kristina Fagerlund.

Inte överklagat

 
Julkaistu 25.4.2013