Ålands FD 27.5.2013 37/2013

Landskapslagstiftning – Rikslagstiftning – Kommunalärende – Tjänsteval – Beredning – Meritjämförelse – Motivering av beslut

Diaarinumero: 49/2012
Taltionumero: 37/2013
Antopäivä: 27.5.2013

Kommunfullmäktige hade fattat beslut om att utse A till en tjänst som ekonomichef.

B, som också sökt tjänsten, anförde i sina besvär bl.a. att nämnden förbigått grundlagens utnämningsgrunder, att beredningen dokumenterats bristfälligt och att förfarandet gav upphov till en presumtion om diskriminering.

I sin prövning av kommunens förfarande fäste förvaltningsdomstolen uppmärksamhet vid förarbetena till bestämmelserna om motivering av beslut i landskapets förvaltningslag (fr. nr 8/2006-07), biträdande justitiekanslerns beslut om ett tjänsteval vid Högskolan på Åland (27.1.2006 dnr 1370/1/4) samt rättspraxis avseende rikets förvaltningslag (HFD 29.7.2008/1772).

Förvaltningsdomstolen konstaterade att kommunfullmäktige inte redogjort för motiveringen till sitt beslut att välja A till tjänsten. Beslutets föredragning innehöll en hänvisning till rekryteringsgruppens överläggningar samt ansökningshandlingarna. Av rekryteringsgruppens protokoll framgick att A förordats till tjänsten på basis av sina meriter, men någon jämförelse i förhållande till övriga sökanden framgick inte. Som del av beredningen hade över huvudtaget inte upprättats någon meritjämförelse eller ens en sammanställning av sökandenas meriter. Trots att fullmäktige i regel själv bedömer huruvida beredningen av ett ärende är tillräcklig för att avgöra det eller om ärendet istället ska remitteras för vidare beredning, begränsas denna prövningsrätt av skyldigheten att se till beredningen är tillräcklig för att vid behov i efterhand redogöra för skälen till tjänstevalet samt för att utesluta diskriminering, i det fall fullmäktige väljer att i enlighet med förvaltningslagen inte själv uppge motivering för valet.

Förvaltningsdomstolen fann att varken fullmäktiges beslut eller dess underlag, ens tillsammans med kommunstyrelsens utlåtande till domstolen, möjliggjorde en tillfredsställande prövning av huruvida fullmäktige hållit sig inom ramen för sin prövningsrätt vid avvägning av sökandenas färdigheter i förhållande till utnämningsgrunderna. Beslutet att utse A till tjänsten som ekonomichef upphävdes som tillkommet i felaktig ordning.

Finlands grundlag 6 § 2 mom, 125 § 2 mom
Förvaltningslagen för landskapet Åland 40 § 1, 2 och 4 mom
Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 12 §
Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän 1 §, 3 § 4 mom
Kommunallagen för landskapet Åland 111 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Emil Waris (föredr.), Kristina Fagerlund och Irina Wikström.

Inte överklagat

 
Julkaistu 27.5.2013