Ålands FD 24.10.2013 77/2013

Landskapslagstiftning – Rikslagstiftning – Lagstiftningsbehörighet – Allmänna vägar – Ersättningsanspråk – Statens ämbetsverk på Åland – Vägförrättning

Diaarinumero: 2012/72
Taltionumero: 77/2013
Antopäivä: 24.10.2013

Fastighetsägaren hade hos statens ämbetsverk på Åland framställt ett ersättningsanspråk enligt landskapslagen om allmänna vägar. Statens ämbetsverk hade i sitt beslut ansett att det inte kan pröva yrkanden som redan prövats vid vägförrättning.

Även förvaltningsdomstolens slutsats var att statens ämbetsverk saknat behörighet i ärendet, men på olika grund än ämbetsverkets.

Förvaltningsdomstolen konstaterade att lagstiftningsbehörigheten avseende forum för dylika ersättningsanspråk enligt självstyrelselagen hör till riket, vilket den gjort även enligt [1951 års självstyrelselag]. Också av förarbeten samt efterhandsgranskningen av landskapslagen om allmänna vägar framgick att de i detta avseende aktuella bestämmelserna tagits in i landskapslagen för överskådlighetens skull, vilket inte påverkar sagda behörighetsfördelning. Då rikslagstiftningen sedermera ändrats, måste den nya rikslagstiftningen i enlighet med självstyrelselagen ges företräde över de oförändrade bestämmelser som kvarstår i landskapslagen. Enligt gällande rikslagstiftning har den dåvarande länsstyrelsen, numera statens regionalförvaltning, inte längre behörighet att handlägga ersättningsanspråk, utan alla ersättningsfrågor har koncentrerats till vägförrättning. Av denna orsak saknade statens ämbetsverk behörighet i ärendet.

Förvaltningsdomstolen noterade att om det förfarande markägaren har till sitt förfogande för att få sina anspråk prövade, till den del så inte redan skett, gäller i övrigt vad som därom föreskrivs i rikets landsvägslag.

Självstyrelselagen för Åland 18 § 21 punkt, 19 § 3 mom, 27 § 16 punkt
Landskapslagen (ÅFS 1957/23, resp. ÅFS 1989/29) om allmänna vägar i landskapet Åland 75 §
Landsvägslagen (FFS 503/2005) 74 § 2 mom

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Emil Waris (föredr.), Kristina Fagerlund och Irina Wikström.

Inte överklagat

 
Julkaistu 24.10.2013