Ålands FD 3.4.2014 31/2014

Landskapslagstiftning – Beräknandet av laga tid – Helgdagsregel – Tillämplighet inom landskapsförvaltningen – Studiestöd – Inlämnande av ansökan

Diaarinumero: 2013/109
Taltionumero: 31/2014
Antopäivä: 3.4.2014

Enligt landskapslagen om studiestöd beviljas studiestöd tidigast från ingången av den månad då ansökan inlämnats. I detta fall hade ansökan ankommit 2 september. Rättstvisten gällde studerandens rätt till studiestöd under augusti månad, bl.a. på den åberopade grunden att den sista sista dagen i augusti varit en lördag och ankomstdagen varit första därpå följande vardag, dvs. med stöd av s.k. helgdagsregel.

Förvaltningsdomstolen konstaterade att rikslagen om beräknande av laga tid (tidsfristslagen), vari sagda regel ingår, inte är allmänt tillämplig i landskapet. Enligt fördelningen av lagstiftningsbehörighet i självstyrelselagen för Åland hänför sig beräknandet av tidsfrister till denna del till förfarandet inom landskapsförvaltningen, som faller inom landskapets behörighet. Tidsfristslagen har inte heller av lagtinget gjorts allmänt tillämplig i landskapet genom s.k. blankettlag.

Av förarbetena till tidsfristslagen (se RP 15/1930 rd) framgick visserligen att avsikten varit att i riket genom lag bekräfta den vid tidpunkten redan allmänt rådande helgdagsregeln. Sagda regel ingick emellertid inte i 42 punkt i den kungliga förklaringen av 23 mars 1807, vilken upphävts genom tidsfristslagen och som dessförinnan varit gällande. Oberoende av huruvida förklaringen, med stöd av övergångsbestämmelserna i självstyrelselag, är fortsättningsvis gällande på Åland, kunde helgdagsregeln likväl inte härledas från denna rättskälla.

Innan lagtinget år 2008 stiftade landskapets förvaltningslag, saknade Åland egen övergripande reglering av förvaltningsförfarandet. Vid sidan av särreglerade förvaltningsområden, tillämpades emellertid förfarandeprinciper med basis i landskapsregeringens anvisningar, sedvanerätt och vedertagen praxis (se även landskapsregeringens fr. 8/2006-07 avseende förvaltningslagen). Av det utlåtande förvaltningsdomstolen inhämtat av landskapsregeringen framgick dock att det i nuläget inte existerar någon sådan hävdvunnen tillämpningspraxis inom landskapsförvaltningen, på basis av vilken helgdagsregeln kunde anses utgöra allmänt gällande rätt. Förvaltningsdomstolen ansåg att den åberopade omständigheten att regeln trots allt i praktiken tillämpas av registraturen vid landskapsregeringen gav anledning att önska ett förtydligande av rättsläget inom landskapsförvaltningen, men kunde inte utgöra grund för att utan lagstöd göra helgdagsregeln tillämplig i ett särreglerat förfarande vid en annan landskapsmyndighet.

Förvaltningsdomstolens slutsats var att det enligt landskapets förvaltningslag ankommit på sökanden att se till att ansökan inlämnats inom den månad från och med vilken stöd avsetts sökas, och att rätt till stödet för augusti månad i detta fall inte förelåg.

Landskapslagen om studiestöd 23 § 1 och 4 mom
Förvaltningslagen för landskapet Åland 14 § 1 mom, 15 § 1 och 2 mom

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Emil Waris (föredr.), Kristina Fagerlund och Pia Jacobsson.

HFD:s beslut 28.10.2014 liggarenr 3331: Besvären över förvaltningsdomstolens beslut avslås, ärendets utgång ändras inte.

 
Julkaistu 2.4.2014  Päivitetty 29.12.2014