Ålands FD 11.6.2014 54/2014

Landskapslagstiftning – Handlingsoffentlighet – Kommunal anbudstävlan – Företagshemlighet – Partsoffentlighet – Grundlagsenlighet – Sättet för ändringssökande

Diaarinumero: 2013/48, 2013/57
Taltionumero: 54/2014
Antopäivä: 11.6.2014

Ett bolag hade hos kommunen begärt att erhålla offert- samt övriga handlingar i en anbudstävlan, där kommunen antagit ett annat bolags anbud. Kommunstyrelsen hade beslutat ge bolaget tillgång till en sammanställning av anbuden men i övrigt avslagit begäran med hänvisning till att handlingarna innehöll sekretessbelagda företagshemligheter.

Förvaltningsdomstolen ansåg att 9 § 1 mom. f punkt i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet (offentlighetslagen) i och för sig var tillämplig på handlingar som inhämtats i en kommunal anbudstävlan, till den del dessa innehåller sådana företagshemligheter som avses i lagrummet. Dock föreskriver 14 § i offentlighetslagen parter en obegränsad rätt till handlingar oavsett eventuell sekretess för allmänheten, vilket med beaktande av lagens förarbeten (detaljmotivering i landskapsstyrelsens fr. nr 7/1976-77) är en avsiktlig avvikelse från rikslagstiftningen.

Bolaget, som till kommunen på basis av offertbegäran inlämnat ett anbud som inte kunde bedömas vara oseriöst, och som även sökt ändring i beslutet om att anta ett av de andra anbuden, ansågs med beaktande av etablerad rättspraxis (bl.a. HFD 1991-A-40 och HFD 2013:12) vara sådan part i upphandlingsärendet som avses i offentlighetslagen, med rätt att ta del av ärendets handlingar oberoende av sekretess.

Förvaltningsdomstolen konstaterade att en helt obegränsad partsoffentlighet i och för sig kan anses problematisk med tanke på de övriga grundlagsskyddade intressen som offentlighetsprincipen måste vägas emot, däribland både allmänna och enskilda sådana. Företagshemligheter kan erkännas visst skydd under såväl egendomsskyddet enligt grundlagen som anknytande internationella förpliktelser. På basis av en granskning av de aktuella handlingarna bedömde domstolen att de inte innehöll så kritisk information att deras överlämnande till ändringssökanden kunde anses markant äventyra de berörda bolagens verksamheter. Denna slutsats fick även stöd av den omständighet att inget av bolagen i samband med själva anbuden uppmärksammat kommunen om något behov av sekretess. Därtill hade bolagen även haft anledning att vara medvetna om anbudens partsoffentlighet enligt gällande lag då de valt att delta i anbudstävlan. Partsoffentligheten enligt landskapslagen kunde under dessa omständigheter inte anses utgöra ett så uppenbart oproportionerligt intrång i skyddet för de berörda bolagens egendom att landskapslagen skulle kunna åsidosättas på basis av grundlagens företräde enligt dess 106 §.

Bolaget hade med stöd av offentlighetslagen rätt att erhålla handlingarna.

Förvaltningsdomstolen konstaterade även i ärendet att kommunstyrelsens beslut till bolagets begäran att ta del av handlingar med iakttagande av landskapets offentlighetslag samt rikets behörighet i fråga om rättsskipning var överklagbart genom förvaltningsbesvär, inte genom rättelseyrkande respektive kommunalbesvär.

Landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet (ÅFS 1977/72) 9 § 1 mom. f punkten, 14 § 2 mom, 21 §
Finlands grundlag 12 § 2 mom, 15 § 1 mom, 106 §
Självstyrelselagen för Åland 27 § 23 punkten
Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 1999/621) 33 § 1 mom

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Emil Waris (föredr.), Kristina Fagerlund och Irina Wikström.

HFD:s beslut 18.11.2015 liggarenr 3296: Kommunstyrelsens beslut avslås, ärendets utgång ändras inte. Se HFD 2015:165.

 
Julkaistu 13.6.2014  Päivitetty 18.11.2015