Ålands FD 8.5.2015 39/2015

Landskapslagstiftning – Markanvändning och byggande – Tillstånd för miljöåtgärder – Tillståndsförutsättningar

Diaarinumero: 2014/25
Taltionumero: 39/2015
Antopäivä: 8.5.2015

Ändringssökanden hade anfört besvär över den kommunala byggnadsnämndens beslut att avslå en ansökan om tillstånd för miljöåtgärder enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland (plan- och bygglagen) på detaljplanlagt område.

Om behov av tillstånd för miljöåtgärder föreskrivs i 70 § i plan- och bygglagen och om rättsverkningarna av en detaljplan i 28 §. I enlighet med tidigare avgörandepraxis noterade förvaltningsdomstolen att såväl plan- och bygglagen som -förordningen emellertid saknar uttryckliga bestämmelser om förutsättningarna för tillstånd för miljöåtgärder och att ansökan om sådant tillstånd i avsaknad av sagda bestämmelser ska avgöras med hänsyn till vad som är avsikten med tillståndsförfarandet. Domstolen fäste härvid uppmärksamhet vid detaljmotiveringarna till ovan sagda bestämmelser i landskapsregeringens framställning (fr. nr 23/2006-2007) samt vidare vid förutsättningarna för beviljande av bygglov enligt plan- och bygglagen.

Domstolen konstaterade att kravet på tillstånd för miljöåtgärder syftar att förebygga ingrepp i miljön som försvårar förverkligandet av gällande plan. Tillståndsplikten omfattar åtgärder som inte ingår i själva planen eller ett beviljat bygglov eller en fastställd vägplan. Med beaktande av ovan sagda ter det sig konsekvent att tillståndsprövningen går ut på att säkerställa att en åtgärd som den gällande planen inte särskilt tagit ställning till, och som inte heller prövats i annat sammanhang, ändå kan anses förenlig med planen. Med vidare beaktande av att tillståndsförfarandet i fråga, till skillnad från bygglovsförfarande, inte föreskrivits något hörande eller andra garantier för att beakta utomstående, torde utrymmet för att bevilja tillstånd för åtgärder som direkt avviker från planen eller dess syften vara ytterst begränsat. Sistnämnda innebär emellertid inte att ett behov att höra utomstående ändå inte kunde uppstå även med anledning av en ansökan om tillstånd för miljöåtgärder.

Åtgärderna enligt ansökan hade som huvudsakligt syfte att ansluta den befintliga, i planen av år 1988 anvisade turistanläggningen till kommunalt vatten och avlopp. Åtgärderna omfattade bl.a. schaktning av berg om åtminstone ca 2 000 m3­, där rör och ledningar skulle grävas ner i befintliga vägar respektive stigar. Turistanläggningens vattenförsörjning eller avlopp hade inte avgjorts i planen och de aktuella markarbetena sträckte sig långt utanför de områden som i planen anvisats som inre väg och parkeringsplats på kvartersområdet. I fråga om placering av byggnader ställde planbestämmelserna även särskilda krav på att beakta terrängförhållanden och landskapet. Med beaktande av de aktuella åtgärdernas omfattning och karaktär delade förvaltningsdomstolen byggnadsnämndens bedömning om att dessa inte kunde anses förenliga med planen, utan att de oavsett eventuellt behov att åtgärda turistanläggningens vattenförsörjning och avlopp eller syfte att snygga upp området skulle förutsätta en ändring av densamma.

Plan- och bygglagen för landskapet Åland 28 § 1 mom, 70 §, 71 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Emil Waris (föredr.) och Irina Wikström.

HFD:s beslut 22.8.2016 liggarenr 3464: Besvären avslås, förvaltningsdomstolens beslut ändras inte.

 
Julkaistu 11.5.2015  Päivitetty 24.8.2016