Ålands FD 31.7.2015 81/2015

Landskapslagstiftning – Rikslagstiftning – Radio- och televisionsverksamhet – Programnämndens granskning av program – Anmälan – Beslut att inte vidta åtgärder – Överklagbarhet

Diaarinumero: 2015/80
Taltionumero: 81/2015
Antopäivä: 31.7.2015

Landskapets programnämnd hade på basis av en anmälan granskat ett radioprogram och beslutat att anmälan inte föranleder åtgärder. Förvaltningsdomstolen fann att beslutet inte var överklagbart.

Landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet innehåller inga bestämmelser som skulle fastställa en subjektiv rätt att anmäla eller annars anhängiggöra granskningen av program. I stället står granskningsförfarandet i praktiken till allmänhetens fria förfogande, oberoende av t.ex. eventuell anknytning till det aktuella programinnehållet. Det är därför i första hand programsändaren som direkt berörs av granskningen, vars syfte är att utreda programmets förenlighet med lag, inte att avgöra eventuella meningsskiljaktigheter eller annars ta ställning till rättsförhållandet mellan programsändaren och anmälaren. Under dessa förhållanden kan ett beslut, varigenom granskningen avslutats utan åtgärder, inte anses ha sådana rättsverkningar att det skulle vara överklagbart genom besvär enligt förvaltningsprocesslagen. Såtillvida någon anser sig ha lidit skada på grund av en programsändares agerande finns skadeståndsrättsliga rättsmedel till förfogande.

Landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet 38 § 1 mom, 40 §, 43 § 1 mom.
Förvaltningsprocesslagen 5 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Emil Waris (föredr.), Kristina Fagerlund och Pia Jacobsson.

HFD:s beslut 24.1.2017 liggarenr 269: Besvären avslås, förvaltningsdomstolens beslut ändras inte.

 
Julkaistu 3.8.2015  Päivitetty 26.1.2017