Ålands FD 20.1.2016 4/2016

Landskapslagstiftning – Bygglov – Tjänstemannabeslut – Meddelande av tillståndsbeslut – Anslag – Delgivning – Tidpunkt för delfående – Tidsfrist för rättelseyrkande

Diaarinumero: 2015/71
Taltionumero: 4/2016
Antopäivä: 20.1.2016

Enligt 97 § 1 mom. i plan- och bygglagen för landskapet Åland (plan- och bygglagen) kan den som är missnöjd med ett beslut som fattats av byggnadsinspektören skriftligen framställa ett rättelseyrkande med begäran om att byggnadsnämnden omprövar beslutet. Ändring av byggnadsinspektörens beslut får inte sökas genom besvär. Enligt paragrafens 2 mom. ska yrkandet ha inkommit till byggnadsnämnden senast 14 dagar efter att beslutet meddelades.

I 77 § i plan- och bygglagen föreskrivs om meddelande om bygglov och tillståndsbeslut. Enligt paragrafens 1 mom. ska ett bygglov eller tillståndsbeslut av byggnadsnämnden tillkännages genom ett meddelande på kommunens anslagstavla. I ett meddelande angående byggnadsnämndens beslut ska det anges att delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet sattes upp på myndighetens anslagstavla.

I 77 § 2 mom. föreskrivs vidare att tillståndsbeslutet ska sändas per post till sökanden och de grannar som har begärt att få beslutet och till dem som har hörts i beredningsskedet senast dagen innan beslutet anslås. Mottagaren anses ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte något annat visas.

Kommunens byggnadsnämnd hade avvisat rättelseyrkanden avseende ett antal bygglov som beviljats genom beslut av kommunens tjänstemän. I sina besvär till förvaltningsdomstolen framhöll ändringssökanden bl.a. att tillståndsbesluten inte delgivits ägaren till byggplatsens dåvarande grannfastighet, vars rättigheter ändringssökanden förvärvat. Förvaltningsdomstolen avslog besvären över nämndens beslut, eftersom rättelseyrkandena hade varit försenade.

Förvaltningsdomstolen fäste i sin motivering uppmärksamhet vid detaljmotiveringen till ovan sagda 77 § i landskapsregeringens fr. nr 23/2006-07 (76 § i framställningen) samt social- och miljöutskottets bet. nr 11/2006-07.

Domstolen ansåg att bestämmelserna om meddelande av tillståndsbeslut i 77 § med beaktande av den hänvisning som ingår i 97 § 2 mom. uppenbarligen skulle tillämpas även på tillståndsbeslut fattade av tjänstemän. Det avgörande vid beräknande av tidsfristen för rättelseyrkande ansågs för sin del vara tidpunkten för delfående enligt sagda 77 §, inte tidpunkten för meddelandet i sig, eftersom regleringen av delgivningstidpunkten i annat fall skulle sakna funktion i lagen.

Vidare ansåg domstolen att den särskilda delgivningsskyldigheten enligt 77 § 2 mom., trots den formulering momentet givits i lagtinget, endast kunde anses ha en kompletterande funktion i förhållande till den allmänna delgivningen enligt 77 § 1 mom., vars uttryckliga syfte varit att åstadkomma en enhetlig tid för ändringssökande oberoende av faktisk kännedom om tillståndsbeslutet. Således ska tidpunkten för delgivningen per post enligt sagda 2 mom. beaktas vid beräknande av fristen för ändringssökande bara i de fall en sådan särskild delgivning ägt rum. I övrigt ska delfående anses ha ägt rum i enlighet med 1 mom. oberoende av huruvida tillståndsmyndigheten eventuellt försummat skyldigheten att delge någon personligen per post, eftersom denna i varje fall givits beslutet tillkänna genom anslaget.

Plan- och bygglagen för landskapet Åland 77 §, 97 §

Se även Ålands FD 16.9.2014 nr 83/2014

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Emil Waris (föredr.), Kristina Fagerlund och Juho Vuori.

HFD:s beslut 13.12.2016 liggarenr 5288: Ansökan om besvärstillstånd avslås, ärendet prövas inte.

 
Julkaistu 21.1.2016  Päivitetty 25.1.2017