Ålands FD 4.7.2016 73/2016

Landskapslagstiftning – Bygglov – Avvikelse från byggnadsordning – Särskilda förutsättningar för bygglov på område i behov av planläggning – Minsta storlek på tomt – Byggnadsrätt

Diaarinumero: 2015/64
Taltionumero: 73/2016
Antopäivä: 4.7.2016

Kommunens byggnadsordning tillät på det aktuella, icke planlagda området uppförandet av en huvudbyggnad för boendeändamål på tomt (byggnadsplats) om 30 000 m2. Föreskriften hade motiverats med ett syfte att tillgodose en miljömässigt hållbar utveckling samt en rättvis behandling av de olika markägarna. Byggnadsordningen möjliggjorde även medgivande av mindre avvikelser från dess föreskrifter av särskilda skäl, förutsatt dessutom att syftet med den aktuella föreskriften inte åsidosätts.

Kommunens byggnadsnämnd hade beviljat bygglov för uppförande av ett andra bostadshus på en fastighet med en areal om ca 23 000 m2. Som rättsgrund för avvikelsen från byggnadsordningen hade nämnden tillämpat 72 § 3 mom. i plan- och bygglagen för landskapet Åland (plan- och bygglagen).

Förvaltningsdomstolen fann i sin bedömning av ärendet att förhållandena var sådana att det var frågan om ett område i behov av planläggning enligt vad som avses i 10 § i plan- och bygglagen, och att man vid prövningen av ansökan om bygglov således förutom byggnadsordningens föreskrifter skulle iaktta vad som gäller i fråga om sagda områden.

I det av nämnden åberopade lagrummet 72 § 3 mom. föreskrivs att om en åtgärd innebär avvikelser från detalj- eller generalplanen kan ansökan om bygglov bifallas om avvikelserna är förenliga med planens syften eller det föreligger särskilda skäl att medge avvikelser. Detsamma gäller enligt momentet inom områden i behov av planläggning och på områden där byggnads- eller åtgärdsbegränsning gäller. Lagrummet kunde enligt förvaltningsdomstolen trots viss oklarhet i formuleringen inte utöver sin ordalydelse tolkas inbegripa en möjlighet att avvika från de särskilda förutsättningarna för bygglov på område i behov av planläggning enligt 74 § i lagen, vilka redan i sig innebär ett undantag från huvudregeln att byggande på området kan ske enbart med stöd av plan. Vidare innefattar sagda 72 § 3 mom. över huvudtaget inte något bemyndigande att avvika från kommunens byggnadsordning eller någon generell befogenhet att avvika från plan- och bygglagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen.

Då varken de i byggnadsordningen föreskrivna förutsättningarna för avvikelse från densamma genom att bevilja bygglov för en andra huvudbyggnad på fastigheten eller de särskilda förutsättningarna för beviljande av bygglov på område i behov av planläggning bedömdes uppfyllda i ärendet, skulle ansökan avslås.

Med anledning den motivering nämnden för sin del angivit för avvikelsen, konstaterade förvaltningsdomstolen också att den bestämmelse om byggnadsrätt som ingår i 20 § i plan- och byggförordningen för landskapet Åland, enligt vilken en tomts byggnadsrätt är högst 15 procent av tomtens areal om inte annat bestäms i plan, uttrycker en begränsning, inte någon absolut exploateringsrättighet vars utnyttjande kunde motivera avsteg från föreskriften om minimistorlek på tomt.

Plan- och bygglagen för landskapet Åland 8 §, 72 § 1 och 3 mom., 74 §
Plan- och byggförordningen för landskapet Åland 20 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Emil Waris (föredr.), Kristina Fagerlund och Juho Vuori.

Inte överklagat

 
Julkaistu 5.7.2016  Päivitetty 22.9.2016